Výchova literaturou aneb Co dokáže příběh

Kateřina Váňová
https://orcid.org/0000-0001-9089-2687

Abstrakt

Kateřina Váňová argues that reading narrative literature both contributes to the development of competencies in school-age readers and has a positive influence on a child’s personality in general. In the article’s analytical-interpretative part, she examines the potential of using artistic texts in the process of building emotional maturity in children. She draws attention to the method’s practical application in the process of socialization and of building self-knowledge.


Słowa kluczowe

children’s and youth literature; literary education; function of literary education; narrative; interpretation; imagination

Prameny

Ende M., 2015, Nekonečný příběh, Praha.

Sekundární literatura

Bettelheim B., 2017, Za tajemstvím pohádek, Praha.

Fontana D., 2003, Psychologie ve školní praxi, Praha.

Hník O., 2014, Didaktika literatury: výzvy oboru: od textů umělecké povahy k didaktice estetickovýchovného oboru, Praha.

Hošek P., 2013, Kouzlo vyprávění: proměňující moc příběhu a „křest fantazie” v pojetí C. S. Lewise, Praha.

Jacobi J.S., 2018, Cesta k individuaci, Ústí nad Orlicí.

Nikolajevová A., 2018, „A měla jsi také pocit, jako bys lidi nenáviděla?” Emocionální gramotnost zprostředkovaná literaturou, w: Dítěti vstříc: teorie literatury pro děti a mládež, Segi Lukavská J., red., Brno, s. 137—155.

Peseschkian N., 1998, Příběhy jako klíč k dětské duši, Praha.

Segi Lukavská J., 2018, Dítěti vstříc: teorie literatury pro děti a mládež, Brno.

Váňová K., 2006, Skutečné pocity z neskutečného světa anebo Kam za (s) fantazií, w: Současnost literatury pro děti a mládež. Sborník z literárněvědné konference, E. Koudelková red., Liberec, s. 19—26.

Váňová K., 2019, Umělecká ztvárnění dětských dilemat a úzkostí jako příležitost k funkčnímu vzdělávání v literární výchově, Nepublikovaná dizertační práce, Ústí nad Labem.

Yalom I.D., 2014, Pohled do slunce. O překonávání strachu ze smrti, Praha.

Elektronické zdroje

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha 2017. file:///C:/Users/BERNAD~1/AppData/Local/Temp/RVP%20ZV%202017-1.pdf [datum přístupu: 7.06.2018]


Opublikowane : 2021-12-31


VáňováK. (2021). Výchova literaturou aneb Co dokáže příběh. Paidia I Literatura, (3), 1-7. https://doi.org/10.31261/PiL.2021.03.09

Kateřina Váňová 
Uniwersytet Techniczny w Libercu  Czechia
https://orcid.org/0000-0001-9089-2687
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).