Nauczanie przez zachwyt, czyli kilka myśli o edukacji

Alicja Podstolec
https://orcid.org/0000-0001-8826-9298

Abstrakt

The article shows the universality of Dr. Jacek Kurek’s conception of teaching through rapture. Originally used in teaching history, this idea can be successfully adapted to lessons of the Polish language, literature and culture. Alicja Podstolec indicates three interpenetrating levels of didactic activity: unusual use of school space, building relationships with students and a congenial atmosphere in classes, and various educational activities that give the teacher the opportunity to implement the principles of teaching through rapture (involving the use of music, literature, and painting to create a space for experience and emotions). Podstolec shows that the idea of experiencing rapture, as conducive to cognition, also works well in the space of Polish language lessons, but should never be a simple duplication of solutions and ideas of other educators.


Słowa kluczowe

education; rapture; relationship; Polish lessons; music; painting; literature; space

Literatura

Dzieje zachwytu, czyli rzecz o szkole, 2000, Kurek A., Kurek J., red., Chorzów.

Evdokimov P., 1999, Sztuka ikony, teologia piękna, Żurowska M., przeł., Warszawa.

Kurek J., 2002, Nauczanie „przez zachwyt”, czyli o roli estetyki i wartości kultury w nauczaniu historii. w: Kujawska M., red., Uczeń w nowej szkole. Edukacja humanistyczna. Poznań 2002, s. 35—42.

Kurek J., 2019, Widok z okna. Kraków.

Kurek J., 2010, U źródeł tajemnicy zachwytu. Światło — muzyka — mrok na zajęciach z historii, w: Roszak S., Strzelecka M., Wieczorek A., red., Obraz, dźwięk i smak w edukacji historycznej. Toruńskie spotkania dydaktyczne, t. 7. Toruń 2010, s. 152—155.

Kurek J., Zachwyt — początek poznania Kilka myśli o poszukiwaniu piękna i odzyskiwaniu znaków… (tekst niepublikowany).

Maliszewski K., 2001, Szkolne rumieńce kultury europejskiej. „Rocznik Pedagogiczny”, t. 24, s. 233—242.

Podstolec A., 2007, Lekcje języka polskiego miejscem spotkania literatury, malarstwa i muzyki, w: Trzaskowski Z., red., Dialog z rzeczywistością. Język. Literatura. Kultura. Kielce 2007, s. 459—466.

Źródła internetowe

https://view.genial.ly/5fd4a439e7f0ee0d6b68da2b/presentation-misja-sokrates

https://view.genial.ly/5fc004282835010cea694422/presentation-zaglada-domu-usherow

http://lekcjepolskiego.pl/2016/10/w-koncu-poszam-po-rozum-do-gowy

https://nieprzecietnelekcje.blogspot.com/

http://nocniebezkonca.pl/

https://padlet.com/a_podstolec/Lektury_w_chmurach

https://piotrnaliwajko.pl

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-31


PodstolecA. (2021). Nauczanie przez zachwyt, czyli kilka myśli o edukacji. Paidia I Literatura, (3), 1-13. https://doi.org/10.31261/PiL.2021.03.13

Alicja Podstolec 
Salezjański Zespół Szkół Publicznych im. św. Dominika Savio w Zabrzu  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8826-9298
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).