Książki Barbary Gawryluk lekarstwem na problemy duszy

Katarzyna Kotaba
https://orcid.org/0000-0002-1380-9584

Abstrakt

This article is an attempt to examine whether literature can be a remedy for the problems faced by children of different ages. The report Children’s rights from the perspective of children, parents and teachers was published in 2019 by UNICEF Polska. It has been used to diagnose the reasons for unhappiness among children aged 12—17. Among the reasons are: school and education, relationships with loved ones, relationships with peers. In her article, Katarzyna Kotaba refers to such authorities as Irena Borecka, Maria Molicka, and Bruno Bettelheim and to their unanimous opinion that good and valuable literature takes seriously children, their concerns and difficulties; moreover, this kind of literature helps children to overcome difficulties by building their self-confidence. Kotaba identifies the main thematic motifs in Gawryluk’s fiction and shows how this writer’s novels can help under-age readers cope in specific life situations,
such as the parents’ divorce, emigration, and racism. In conclusion, she suggests that Gawryluk’s novels could be regarded as a cure for young readers’ problems as identified in the UNICEF report.


Słowa kluczowe

Barbara Gawryluk; bibliotherapy; children’s literature; children’s problems; divorce; animals; relationships

Literatura

Bettelheim B., 2010, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, Danek D., przeł., Warszawa.

Borecka I., 2008, Biblioterapia formą terapii pedagogicznej, Wałbrzych.

Brich A., Malim T, 1997, Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, Łuczyński J., Olejnik M., przeł., Warszawa.

„Chciałam zostać bibliotekarką, bo w bibliotece jest zawsze dużo książek…”. Wywiad z Barbarą Gawryluk. https://czasdzieci.pl/ksiazki/wywiady,art,id,2096d26.html [data dostępu: 28.12.2020].

Falkowska E., Telusiewicz-Pacak A., 2019, Prawa dziecka z perspektywy dzieci, rodziców i nauczycieli, Warszawa.

Gawryluk B., 2019, Teraz tu jest nasz dom, Łódź.

Goleman D., 2012, Inteligencja emocjonalna, Jankowski A., przeł., Poznań.

Krajewska A.M., 2006, Literacki obraz świata we współczesnej książce dla młodzieży, w: Książka dziecięca 1990—2005. Konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej, Leszczyński G., Świerczyńska-Jelonek D., Zając M., red., Warszawa.

Matras-Mastalerz W., 2016, Infantylni dorośli i dojrzałe dzieci w powieściach Christine Nöstlinger, w: Światy dzieciństwa. Infantylizacje w literaturze i kulturze, Chrobak M., Wądolny-Tatar K., red., Kraków.

Molicka M., 2011, Biblioterapia i bajkoterapia. Rola literatury w procesie rozumienia świata społecznego i siebie, Poznań.

Steinke-Kalembka J., 2017, Dodaj mi skrzydeł! Jak rozwijać u dzieci motywację wewnętrzną, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-31


KotabaK. (2021). Książki Barbary Gawryluk lekarstwem na problemy duszy. Paidia I Literatura, (3), 1-10. https://doi.org/10.31261/PiL.2021.03.14

Katarzyna Kotaba 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1380-9584
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).