„…czy ona to zrozumie?” — język, komunikacja międzyludzka i międzygatunko‑ wa w powieści Barbary Gawryluk pt. Czarna, Klifka i tajemnice z dna morza

Krystyna Zabawa
https://orcid.org/0000-0003-4873-839X

Abstrakt

In this article, Krystyna Zabawa analyses Barbara Gawryluk’s novel for older children Czarna, Klifka i tajemnice z dna morza [Czarna, Klifka and the secrets from the seabed] from the perspective of the commentaries this novel makes on language issues and on aspects of interpersonal as well as interspecies communication. Zabawa identifies the ways in which the novel presents foreign languages (Swedish and English) and how it encourages young readers to learn
them. Zabawa interprets Gawryluk’s novel a text about communication problems and about the conditions necessary for mutual understanding among people. She also analyses passages in the novel that address human-animal and animal-animal communication.


Słowa kluczowe

Gawryluk; communication; animals; interspecies communication; children’s literature; foreign languages learning; Swedish; English

Literatura

Antas J., 2014, Rozmowy z psem, czyli komunikacja międzygatunkowa, Warszawa.

Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, 2016, Mik A., Pokora P., Skowera M., red., Warszawa.

Dorren G., 2019, Babel. W dwadzieścia języków dookoła świata, Sak A. przeł., Kraków.

Edinburgh Companion to Animal Studies, 2019, Turner L., Sellbach U., Broglio R., eds, Edinburgh.

Gawryluk B., 2014, Czarna, Klifka i tajemnice z dna morza, Łódź.

Kaproń-Charzyńska I., Komunikacja międzygatunkowa — czy to możliwe, https://lingwistykapraktyczna.wordpress.com/2015/09/29/komunikacjamiedzygatunkowa-czy-to-mozliwe-czesc-1/ [data dostępu: 26.11.2020].

Korwin-Piotrowska D., 2020, Eutoryka. Rzecz o dobrej (roz)mowie, Kraków.

Ratajczak J., 2020, Języczni. Co język robi w naszej głowie, Kraków.

Sala E., 2009, Komunikacja międzygatunkowa w badaniach z zakresu porównawczej psychologii kognitywnej, „Rocznik Kognistywistyczny”, t. 3, https://www.ejournals.eu/Rocznik-Kognitywistyczny/2009/Rocznik-Kognitywistyczny-3-2009/art/5104/ [data dostępu: 26.11.2020].

Zabawa K., 2013, Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej, Kraków.

Zabawa K., 2014, Doświadczenie bycia obcym w książkach dla dzieci Barbary Gawryluk na tle propozycji innych autorów, w: Wyczytać świat. Międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży, Niesporek-Szamburska B., Wójcik-Dudek M., red., Katowice, s. 49—64.

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-31


ZabawaK. (2021). „…czy ona to zrozumie?” — język, komunikacja międzyludzka i międzygatunko‑ wa w powieści Barbary Gawryluk pt. Czarna, Klifka i tajemnice z dna morza. Paidia I Literatura, (3), 1-11. https://doi.org/10.31261/PiL.2021.03.15

Krystyna Zabawa 
Akademia Ignatium w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4873-839X
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).