Kartografia domu. O twórczości Barbary Gawryluk


Abstrakt

The article attempts to present one of the extremely important themes in the work of Barbara Gawryluk, which is emigration and the creation of a new home abroad. The author of the article, referring to selected works by the Krakow writer, tries to present how Gawryluk constructs the motif of a journey and the topos of the home and read the meaning that the writer gives to these spaces. The researcher notes the differences between the literary images of emigration caused by difficult economic conditions and the images of refugees forced to leave their homeland to save their lives.


Słowa kluczowe

emigration; migrations; travel; home; war; sea; map

Literatura

Arendt H., 1983, My, uchodźcy, Bortnowska H., przeł., „Znak” nr 2—3 (339—340), s. 501—511.

Berg T.R., 2018, „Teatr świata. Mapy, które tworzą historię”, Gołębiewska-Bijak M., przeł., Kraków.

Czaja D., 2017, Mare nostum, mare monstrum, „Konteksty. Antropologia kultury — etnografia — sztuka”, nr 1—2, s. 209—219.

Czaja D., 2018, Gramatyka bieli. Antropologia doświadczeń granicznych, Kraków.

Gawryluk B., 2005, W Zielonej Dolinie, Zagner-Kołat J., ilustr., Łódź.

Gawryluk B., 2009, Zuzanka z pistacjowego domu, Flis M., ilustr., Łódź.

Gawryluk B., 2011, Moje Bullerbyn, Talarek N., ilustr., Łódź.

Gawryluk B., 2013, Dwa domy, Łódź.

Gawryluk B., 2014, Czarna, Klifka i tajemnice z dna morza, Kozieł-Nowak M., ilustr. Łódź.

Gawryluk B., 2015, Klifka. Opowieść o foczce, która szukała mamy, Cała I., ilustr. Łódź.

Gawryluk B., 2016, Teraz tu jest nasz dom, Szymanowicz M., ilustr., Łódź.

Homer, 1924, Odysseja, z grec. przeł. i przedm. poprzedził Józef Wittlin; Rzecz o Homerze napisał Ryszard Ganszyniec. Lwów.

Kot D., 2020, Tratwa Odysa. Esej o uchodźcach, Gdańsk.

Kunce A., 2016, Człowiek lokalny. Rozważania umiejscowione, Katowice.

Parandowski J., 1953, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszawa.

Siemieński L., 1873, Wieczory w Ojcowie czyli opowiadania Grzegorza o dawnych czasach Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.

Sławek T., 2015, U-chodzić, Katowice.

Tischner J., 2006, Filozofia dramatu, Kraków.

Wittlin J., 1924, [przedmowa w:] Homer, Odysseja, z grec. przeł. i przedm. poprzedził Józef Wittlin; Rzecz o Homerze napisał Ryszard Ganszyniec. Lwów.

Wójcik-Dudek M., 2019, Homo migrans. Miejsce literatury dla dzieci i młodzieży w edukacji empatii, „Postscriptum Polonistyczne” nr 2 (24), s. 31—50.

Źródła internetowe

Nie umiem sama tworzyć historii, one same do mnie przychodzą. Z Barbarą Gawryluk rozmawia Alicja Głuszek, https://www.sztukawekranstuka.pl/interview/7 [data dostępu: 20.04.2021].

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-31


Wójcik-DudekM. (2021). Kartografia domu. O twórczości Barbary Gawryluk. Paidia I Literatura, (3), 1-14. https://doi.org/10.31261/PiL.2021.03.16

Małgorzata Wójcik-Dudek 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9032-8875
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).