Zuzanka z pistacjowego domu Barbary Gawryluk jako przykład wzorcowej publikacji wyróżnionej w Ogólnopolskiej Nagrodzie Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego


Abstrakt

In her article Oliwia Brzeźniak-Pałgan analyses Barbara Gawryluk’s novel Zuzanka z pistacjowego domu [Zuzanka from a Pistachio House], which in 2010 received the Kornel Makuszyński Polish Nationwide Literary Award, in the context of the features characteristic Kornel Makuszyński’s work. The analysis takes into account the specific features of Makuszyński’s four most famous novels for children and adolescents (Panna z mokrą głową, Szatan z siódmej klasy, Awantura o Basię, Szaleństwa panny Ewy): unconventional protagonists, crazy (and dangerous) adventures, the readiness to help others, complicated family situations, humor, happy ending.


Słowa kluczowe

Barbara Gawryluk; Kornel Makuszyński; novels for children and teenagers; the Kornel Makuszyński Polish Nationwide Literary Award

Literatura

Bartmiński J., 1990, Kolekcja w strukturze tematycznej tekstu ustnego, w: Tekst w kontekście. Zbiór studiów, Dobrzyńska T., red., Wrocław, s. 155—174.

Czerwińska-Rydel A., 2017, Słońcem na papierze. Niezwykłe losy Kornela Makuszyńskiego, Kraków.

Gawryluk B., 2009, Zuzanka z pistacjowego domu, Łódź.

Kornel Makuszyński (1884—1953). Pisarz serca i uśmiechu, 1989, Łuczak M. oprac., Toruń.

Makuszyński K., 2001, Bezgrzeszne lata, Gdańsk.

Makuszyński K., 2005, Szaleństwa panny Ewy, (wyd. I: 1957), Warszawa.

Makuszyński K., 2007, Szatan z siódmej klasy, (wyd. I: 1937), Warszawa.

Makuszyński K., 2017, Awantura o Basię, (wyd. I: 1937), Warszawa.

Makuszyński K., 2018, Panna z mokrą głową, (wyd. I: 1932—1933), Warszawa.

Urbanek M., 2017, Makuszyński. O jednym takim, któremu ukradziono słońce, Wołowiec.

Źródła internetowe

https://www.biblionetka.pl/art.aspx?id=3845 [data dostępu: 4.01.2021].

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/213896/szalenstwa-panny-ewy [data dostępu: 4.01.2021].

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-31


Brzeźniak-PałganO. (2021). Zuzanka z pistacjowego domu Barbary Gawryluk jako przykład wzorcowej publikacji wyróżnionej w Ogólnopolskiej Nagrodzie Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Paidia I Literatura, (3), 1-12. https://doi.org/10.31261/PiL.2021.03.17

Oliwia Brzeźniak-Pałgan 
Centrum Literatury Dziecięcej MBP im. Ł. Górnickiego Galeria Książki w Oświęcimiu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0941-6681
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).