Ważność przeżywanej chwili” — reportaże harcerskie Zofii Kossak Szukajcie przyjaciół. Laska Jakubowa, wydane na nowo i czytane w trzeciej dekadzie XXI wieku

Krystyna Zabawa
https://orcid.org/0000-0003-4873-839X

Abstrakt

The aim of the article is to present Zofia Kossak’s scout reportages that were written in the 1930s and newly published after 63 years in 2020 and to analyse them in terms of shaping and thematising time. The purpose of the analysis is also to place the described events in the context of four elements. At the end of the text, the author outlines new prospects for research and the possibilities of using the analysed book in education which could be recommended because of its artistic values and timeliness of its message.


Słowa kluczowe

Zofia Kossak; scout reportage; interwar period; jamboree; time; elements

Literatura

Czermińska M., 2015, Przestrzenne odniesienia czasowych form biografii, w: Konończuk, E., Sidoruk E., red., Przestrzenie geo(bio)graficzne w literaturze, Białystok.

Heska-Kwaśniewicz K., 2008, „Miejsca wspólne” krajobrazu, literatury i harcerstwa, w: Budrewicz Z., Kania M., red., Zapisane w krajobrazie. Literacko-kulturowe obrazy regionów dawniej i dziś, Kraków—Bukowno.

Kossak Z., 2020, Szukajcie przyjaciół. Laska Jakubowa, Lublin.

Rybicka E., 2015, Sensoryczna geografia literacka, w: Konończuk E., Sidoruk E., red., Przestrzenie geo(bio)graficzne w literaturze, Białystok.

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-31


ZabawaK. (2021). Ważność przeżywanej chwili” — reportaże harcerskie Zofii Kossak Szukajcie przyjaciół. Laska Jakubowa, wydane na nowo i czytane w trzeciej dekadzie XXI wieku. Paidia I Literatura, (3), 1-9. https://doi.org/10.31261/PiL.2021.03.20

Krystyna Zabawa 
Akademia Ignatium w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4873-839X
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).