Akt lektury a ekonomia albo credo polonisty

Dariusz Żółtowski
https://orcid.org/0000-0003-1799-7372

Abstrakt

In his article, Dariusz Żółtowski discusses the situation of the school in the contemporary world. He looks closely at reading in the context of the developing economization of reality. He suggests linking the conclusions provided by anthropology of culture and philosophy in the traditional school.


Słowa kluczowe

szkoła; nauczyciel; czytanie; ekonomizacja

Barthes R., 1998, Od dzieła do tekstu, Markowski M.P., przeł., „Teksty Drugie” nr 6 (54), s. 187—195.

Eco U., Rorty R., Culler J., Brooke-Rose C., 1992, Interpretation and Overinterpretation, ed. by S. Collini, Cambridge.

Foucault M., 2009, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Komendant T., przeł., Warszawa.

Gombrowicz W., 2007, Ferdydurke, Bolecki W., oprac., Kraków.

Houellebecq M., 2018, Uległość, Geppert B., przeł., Warszawa.

Koziołek K., 2017, Czas lektury, Katowice.

Koziołek R., 2006, Maski czytania, w: Kisiel M., Tramer M., red., Intymność wyrażona, Katowice.

Koziołek R., 2007, Szeregowy pracownik nauki o literaturze, o sobie samym, języku i wielkim cmentarzu literatury, „Teksty Drugie”, nr 1 (102), s. 192—201.

Márai S., 2006, Księga ziół, Netz F., przeł., Warszawa.

Markowski M.P., 2014, Lewica akademicka: między hipokryzją i iluzją, „Teksty Drugie”, nr 1 (145), s. 208—214.

Nusssbaum M.C., 2002, Czytać, aby żyć, Bielik-Robson A., przeł., „Teksty Drugie”, nr 1—2 (73/74), s. 7—24.

Nussbaum M.C., 2016, Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów, Pawłowski Ł., przeł., Warszawa.

„Pamiętnik Literacki”, 2010, nr 3.

Rudnicki J., 2011, Palę lektury, „Książki. Magazyn do Czytania”, nr 1 (1), s. 16—18.

Żółtowski D., 2019, Kilka uwag o kondycji nauczyciela, „Kwartalnik Edukacyjny”, nr 1 (96), s. 95—102.

Pobierz

Opublikowane : 2022-07-21


ŻółtowskiD. (2022). Akt lektury a ekonomia albo credo polonisty. Paidia I Literatura, (4), 1-10. https://doi.org/10.31261/PiL.2022.04.11

Dariusz Żółtowski  dz435@wp.pl
XLIV LO w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1799-7372

Dariusz Żółtowski — eseista. Polonista w warszawskich szkołach. Dwukrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureat III edycji Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego w kategorii: najlepszy artykuł specjalistyczny. Teksty naukowe publikuje w czasopismach naukowych i metodycznych oraz w monografiach.
Interesuje się literaturą i kulturą polską XIX wieku, dydaktyką literacko-kulturową, metodyką lektury, mitami oraz komparatystyką literacką.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).