Od projektu polonistycznego do proekologicznego w klasie integracyjnej SP (opis projektu)

Helena Balcerek
https://orcid.org/0000-0003-2030-2797

Abstrakt

The main purpose of Helena Barbara Balcerek’s article is to present an original project aimed at the amplification of both the language potential (communication competences) and the literary-cultural potential of sixth-grade primary-school students. The project’s method consists in problem-based learning which integrates literary-cultural content-oriented teaching and language education (including rhetoric) with educational and prosocial processes. Reflections yielded by an in-depth analysis and interpretation of texts used in the project as well as discussions concerning the problem of human values and needs lead, as it turned out during the project’s execution, to ecological issues and climate challenges facing the contemporary world. A large group of students have come up with practical ideas as to the use of available resources as means to resolve the climate crisis and to undertake pro-ecological actions.


Słowa kluczowe

metoda polonistycznego projektu edukacyjnego; kompetencje komunikacyjne; teksty kultury; problem wartości ludzkich; działania proekologiczne

Janus-Sitarz A., 2009, Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole, Wydawnictwo Universitas, Kraków.

Janus-Sitarz A., 2015, Wstęp. Zdolność współdziałania — niezbędna kompetencja nauczycieli i uczniów, w: E. Strawa-Kęsek, Metoda projektu w edukacji polonistycznej, Wydawnictwo Universitas, Kraków, s. 7—11.

Nocoń J., 2014, Świadomość językowa w podręcznikach szkolnych (teoria i praktyka), w: J. Nocoń J., Tabisz A., red., Język a edukacja. Świadomość językowa, red. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 159—174.

Nocoń J., 2018, Lingwodydaktyka na progu XXI wieku. Konteksty — koncepcje — dylematy, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Okoń W., 1996, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.

Rusek M., 2004, Lekcje polskiego — typy i struktura, w: Janus-Sitarz A., red., Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, Wydawnictwo Universitas, Kraków, s. 27—54.

Stevenson R.L., 1995, Wyspa skarbów, Birkenmajer J. przeł., Świat Książki, Warszawa.

Strawa-Kęsek E., 2015, Metoda projektu w edukacji polonistycznej, Wydawnictwo Universitas, Kraków.

Żylińska M., 2013, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie przyjazne mózgowi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Źródła internetowe

Balcerek H., Trysińska M., 2020, Film animowany jako pomoc dydaktyczna w kształceniu dzieci z ASD, ,,Didaktické studie”, ročník 12, číslo 2, s. 78—92, http://bit.ly/cau_lidi [data dostępu: 12.02.2022].

Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, 2012, Załącznik nr 2, s. 29—32, https://www.gov.pl/attachment/ba69864d-a778-4efd-b2f5-b6cfd8cc1341 [data dostępu: 16.02.2022].

Pobierz

Opublikowane : 2022-08-08


BalcerekH. (2022). Od projektu polonistycznego do proekologicznego w klasie integracyjnej SP (opis projektu). Paidia I Literatura, (4), 1-12. https://doi.org/10.31261/PiL.2022.04.08

Helena Balcerek  helena.balcerek@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2030-2797
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).