Nici, pedologia, podologia. Justyny Bednarek opowieści o współdreptaniu


Abstrakt

Artykuł jest próbą opisu wybranych książek Justyny Bednarek, znanej i nagradzanej pisarki dla dzieci (Nowe przygody skarpetek (jeszcze bardziej niesamowite),   Basik Grysik i wrony, Pan Stanisław odlatuje). Badaczka skupia się przede wszystkim na zagadnieniach związanych ze sposobami reprezentowania przez Bednarek relacji człowieka ze światem. Wójcik-Dudek dowodzi, że w twórczości Bednarek najsilniejszą reprezentację w przedstawianiu człowieka uwikłanego w świat ma nić oraz jej dosłowne i symboliczne znaczenia.

 


Słowa kluczowe

Justyna Bednarek; literatura dziecięca; relacje; podróż

Andersen H.Ch., 2009, Dzbanek do herbaty, w: tegoż, Córka króla moczarów i inne baśnie, Sochańska B., przeł., Kucharska-Cybuch A., ilustr., Warszawa.

Barcz A., 2017, Wojenne pomniki zwierząt i rola w antropocenie, w: Praczyk M., red., Pomniki w epoce antropocenu, Poznań.

Bednarek J., 2015, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czerech prawych i sześciu lewych), Warszawa.

Bednarek J., 2017, Nowe przygody skarpetek (jeszcze bardziej niesamowite), Latour D. de, ilustr., Warszawa.

Bednarek J., 2018, Babcocha, Latour D. de, ilustr., Warszawa.

Bednarek J., 2019, Pan Stanisław odlatuje, Pawlak P., ilustr., Warszawa.

Bednarek J., 2020, Basik Grysik i wrony, Wasiuczyńska E., ilustr., Kraków.

Bodei R., 2016, O życiu rzeczy, Bielak A., przeł., Łódź.

Commoner B., Krostowicki A.S., 1974, Zamykający się krąg, Lutosławski J., przeł., Warszawa.

Domańska E., 2018, Gleba cmentarna jako dziedzictwo, w: Marciniak A., Pawleta M.,

Kajda K., red., Dziedzictwo we współczesnym świecie. Kultura. Natura. Człowiek, Kraków.

Foer J.S., 2020, Klimat to my. Ratowanie planety zaczyna się przy śniadaniu, Wojtasik A., przeł., Warszawa.

Frydryczak B., 2018, Krajobraz: dziedzictwo zamieszkiwane, w: Marciniak A., Pawleta M., Kajda K., red., Dziedzictwo we współczesnym świecie. Kultura. Natura. Człowiek, Kraków.

Ingold T., 2014, Czasowość krajobrazu, w: Frydryczak B., Angutek D., red., Krajobrazy. Antologia tekstów, Poznań.

Justyna Bednarek i niesamowite przygody skarpetek w Bibliotece w Gdańsku, https://www.youtube.com/watch?v=fVlh1UYFi5w (data dostępu: 1.04.2022).

Lepię dawne mity na nowo. Wywiad Piotra Piekarskiego z Justyną Bednarek, https://www.granice.pl/publicystyka/lepie-dawne-mity-na-nowo-wywiad-z-justyna-bednarek/2034/1 (data dostępu: 2.05.2022).

Mirzoeff N., 2016, Jak zobaczyć świat, Zaremba Ł., przeł., Kraków—Warszawa.

Przewoźniak M., 2019, Puk, puk! Zastałem króla?, Warszawa.

Rowicki P., 2021, Pies Kolumba, Czwartos I., ilustr., Gdańsk.

Schulz B., 1984, Sklepy cynamonowe, w: tegoż, Sklepy cynamonowe, Warszawa.

Tokarczuk O., 2007, Bieguni, Kraków.

Tokarczuk O., 2009, Prowadź swój pług przez kości umarłych, Warszawa.

Tokarczuk O., Concejo J., 2017, Zgubiona dusza, Wrocław.

Pobierz

Opublikowane : 2022-12-03


Wójcik-DudekM. (2022). Nici, pedologia, podologia. Justyny Bednarek opowieści o współdreptaniu. Paidia I Literatura, (4), 1-10. https://doi.org/10.31261/PiL.2022.04.01

Małgorzata Wójcik-Dudek 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9032-8875
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).