Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.
1. Teksty składane do druku nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane w języku polskim ani być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism.

2. Autor, zgłaszając tekst do publikacji, wyraża tym samym zgodę na umieszczenie go w wersji on-line na stronie www danego numeru, a także na indeksowanie artykułu w bazach bibliograficznych, m.in. CEJSH i CEEOL.

3. Autor przekazuje Redakcji tekst w wersji elektronicznej. Artykuły należy składać do końca lutego danego roku.

4. Tekst artykułu należy dostarczyć w programie Word, czcionką Times New Roman 12 punktów.

5. Opis bibliograficzny pozycji cytowanych w przypisach i zamieszczonych w bibliografii znajduje się w Instrukcji redakcyjnej dla autorów publikacji w wydawnictwach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach znajdującą się na stronie internetowej "Studiów Pastoralnych" (link: Zasady publikacji).

6. Bibliografię w układzie alfabetycznym należy umieścić na końcu tekstu.

7. Wszystkie artykuły (także w językach obcych) powinny zawierać streszczenie, tytuł i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.

8. Informacje o autorach powinny zawierać następujące dane: do druku – imię i nazwisko autora, stopień oraz tytuł naukowy, numer ORCID, miejsce pracy (Instytut, Uczelnia), adres e-mail do korespondencji; dodatkowo w celu kontaktu Redakcji z autorem – adres pocztowy, telefon.

9. Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych ponosi autor.

10. Nieodesłanie przez autora w terminie korekty autorskiej oznacza zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.

11. Autorzy opublikowanych prac otrzymują bezpłatnie 1 egzemplarz „Studiów Pastoralnych oraz tekst w PDF-ie.

12. Autorzy muszą przestrzegać przepisów wynikających z "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz.U. nr 24 z 23.02.1994 r.).