CEL I ZAKRES

Czasopismo “Studia Pastoralne” ukazuje się regularnie od 2005 r. Sposobną okolicznością wydania czasopisma “Studia Pastoralne”, stała się obchodzona w roku 2005 czterdziesta rocznica zakończenia obrad Soboru Watykańskiego II (1962–1965). Jego bogate inspiracje teologiczno-pastoralne wciąż prowokują do twórczej postawy badawczej, aby docierać do sedna soborowego nauczania oraz rozwijania – w jego świetle - teologii w kontekście współczesnych „znaków czasu”. Szczególnie chodzi o te jej gałęzie, które oprócz charakteru ściśle naukowego odznaczają się wymiarem praktycznym. Chodzi więc o teologię pastoralną, liturgikę, homiletykę, katechetykę, misjologię, duchowość chrześcijańską. Wyznaczanym przez te dyscypliny obszarom teologiczno-pastoralnym są poświęcone “Studia Pastoralne”, dające możliwość otwartego dla wszystkich forum, gwarantującego swobodną i pogłębioną wymianę myśli teologicznych oraz duszpasterskich doświadczeń, którymi możemy się wzajemnie ubogacać, a także wspomagać Kościół w realizacji jego misji w konkretnym czasie historycznym i w realnych warunkach społeczno-kulturowych. Czasopismo skierowane jest przede wszystkim do czytelnika polskiego, chociaż korzysta także z doświadczeń zagranicznych autorów.

W swej strukturze zawiera następujące działy: Artykuły, Materiały, Recenzje i Omówienia oraz Sprawozdania. Znajduje się w następujących bazach danych: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) – streszczenia; The Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – pełne wersje tekstów. Czasopismo jest zaindeksowane na liście czasopism naukowych ICI Journals Master List. Czasopismo jest publikowane w wersji elektronicznej, a także papierowej, w której trafia do kilkudziesięciu bibliotek w Polsce.