ETYKA PUBLIKACJI

Zasady etyki dotyczące publikowania w czasopiśmie „Studia Pastoralne” oparte są na następujących standardach: Kodeks etyki naukowca opracowany przez Komisję Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk (https://instytucja.pan.pl/index.php/kodeks-etyki-pracownika-naukowego); Komitet Etyki Publikacji (COPE: www.publicationethics.org); Publikowanie zestawu zasobów dotyczących etyki (PERK - Elsevier: https://www.elsevier.com/publishingethics).

Zgodnie z tymi wytycznymi do respektowania norm etycznych w procesie publikacji artykułu zobowiązane są wszystkie podmioty zaangażowane w pracę nad publikacją: autorzy, redaktorzy (tematyczni, merytoryczni, językowi), rada naukowa, recenzenci oraz wydawca.

1. Odpowiedzialność i prawa autorów

Autorem publikacji jest ten, który wniósł istotny wkład w jej koncepcję, wykonanie oraz ostateczną interpretację danych. Każdy, kto miał wpływ na te elementy pracy, winien zostać podany wśród autorów. Uzyskane wsparcie finansowe, a także inne rodzaje pomocy, należy również odpowiednio oznaczyć. Kolejność nazwisk współautorów publikacji zależy od samych współautorów.

Korzystanie z publikacji innych autorów, a także z własnych publikacji powinno być odpowiednio udokumentowane w przypisach i bibliografii. Wszelkie formy plagiatu lub autoplagiatów, więc korzystanie z innych źródeł bez ich odpowiedniego potwierdzenia w aparacie naukowym jest niedopuszczalne. Ukryte lub pozorne autorstwo jest również niedopuszczalne. W takich przypadkach redakcja czasopisma ma prawo odmówić opublikowania artykułu, wycofać artykuł, który został już opublikowany, poprosić o publikację wyjaśnień i przeprosin lub podjąć odpowiednie kroki dyscyplinarne i prawne.

Autorzy otrzymują informacje dotyczące przyjęcia ich tekstów do publikacji lub odrzucenia ich. Autorzy mają prawo ustosunkować się merytorycznie do poprawek sugerowanych przez recenzentów i przekazać ich opinii redakcji.

2. Odpowiedzialność i prawa recenzentów

Przesłane teksty wstępnie zakwalifikowane przez redakcję do recenzji są przekazywane do recenzji dwóm niezależnym recenzentom, którzy nie mają konfliktu interesów między nimi a autorem lub autorami. W przypadku wystąpienia takiego konfliktu interesów recenzenci powinni poinformować redaktorów czasopisma. Zachowana zostanie zasada wzajemnej anonimowości recenzentów i autorów nadesłanego tekstu ( podwójna ślepa recenzja ). Recenzenci powinni odmówić przeglądu każdego przesłanego tekstu, który znacznie wykracza poza ich doświadczenie naukowe i kompetencje.

Recenzja musi zawierać jasne wnioski recenzenta, pozwalając na dopuszczenie tekstu do publikacji, nie zezwalając na jego opublikowanie lub na opublikowanie po niezbędnych korektach zgłoszonych redaktorowi i autorowi. Recenzenci powinni informować redakcję o wszelkich możliwych podobieństwach recenzowanego tekstu do wszelkich wcześniej opublikowanych treści, które nie zostały potwierdzone w aparacie naukowym do tekstu.

Recenzenci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dostarczonych im przez redakcję. Recenzenci nie mogą wykorzystywać danych ani pojęć zawartych w dostarczonych im tekstach przed ich opublikowaniem, nawet jeśli recenzowany tekst nie został przyjęty do publikacji bez pisemnej zgody autorów.

3. Odpowiedzialność i prawa redakcji

Redakcja odpowiada za przestrzeganie najwyższych standardów etycznych procesu publikacji w czasopiśmie. W tym celu kontroluje na bieżąco wszelkie działania na każdym etapie publikacji, a w razie potrzeby przeciwdziała nadużyciom.

a. przeprowadzenie dochodzenia w przypadku wykrycia lub otrzymania zawiadomienia o nieetycznym zachowaniu w związku z podejrzeniem wystąpienia niedozwolonej praktyki lub nieetycznego zachowania w zakresie badań naukowych i/lub publikacji treści naukowych (plagiat, ghostwriting, guest autorship, fałszowanie badań, wykorzystanie chronionych prawem autorskim materiałów bez uzyskania na to zgody, itp.). Zgłoszeń dotyczących nadużyć etyczno-naukowych może dokonać członek redakcji, recenzent, czytelnik czasopisma lub każda inna osoba mająca uzasadnione podejrzenia co do rzetelności tekstu.

b. publikowanie stosownych korekt, errat, wyjaśnień, przeprosin oraz sprostowań w razie potrzeby.

Zapora „ghostwriting”

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi ochrony publikacji naukowych przed nadużyciami określanymi jako „ghostwriting” (ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, a nie następuje ujawnienie jego udziału jako jednego z autorów lub nie wymienia się jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i „guest autorship” (udział kogoś w powstaniu publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to przedstawiony jest on jako jej autor/współautor) redakcja podejmuje następujące kroki:
a) zobowiązuje autorów artykułów do ujawniania wkładu innych osób w powstanie publikacji, przez podanie danych dotyczących „ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji”;
b) zobowiązuje autorów artykułów do ujawniania źródeł finansowania badań, które pozostają w związku ze zgłaszaną publikacją;
c) oświadcza, że informacje o wykrytych przypadkach nazwanych tu nierzetelnych działań będą przekazywane do stosownych instytucji naukowych i wydawniczych.

Nadesłane artykuły redakcja ocenia jedynie pod względem merytorycznym. Na ocenę nie wpływają takie czynniki, jak: rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy poglądy polityczne autorów.

Redakcja, po zapoznaniu się z recenzjami, podejmuje decyzję ostateczną na temat przejęcia lub odrzucenia artykułu. Przy podejmowaniu decyzji bierze pod uwagę takie czynniki, jak: wartość naukową pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.

Redakcja zobowiązana jest do zachowania poufności w zakresie danych na temat zgłaszanych do publikacji prac i jej autorów. Informacje na temat danego artykułu posiadają jedynie: autor, recenzenci (przy czym autor i recenzenci nie znają swoich personaliów – double blind review), redaktor naczelny, redaktor prowadzący dany numer lub odpowiedzialny za artykuł oraz wydawca.

Artykuły nie przeznaczone do publikacji nie mogą być wykorzystane przez redakcję w żaden sposób i do żadnych celów naruszających własność intelektualną autora.

Redaktor naczelny czasopisma jest organem odwoławczym w sprawach związanych z etyką autorów, recenzentów i członków redakcji „Studiów Pastoralnych”.