Proces recenzji

1. Redakcja przyjmuje tylko teksty dotąd niepublikowane i niezłożone do publikacji w innym czasopiśmie. W przypadku tłumaczeń należy podać w tekście stosowny przypis, odsyłający do tekstu oryginalnego. 2. Pierwszej oceny nadesłanego tekstu dokonuje Redakcja, która podejmuje decyzję o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Odrzucane są teksty o niskiej jakości naukowej lub nie odpowiadające profilowi czasopisma. Po przyjęciu tekstu Redakcja kieruje go do dwóch niezależnych recenzentów, afiliowanych w jednostce innej niż Autor pracy, zaś w przypadku wpłynięcia dwóch wzajemnie wykluczających się opinii powołuje do oceny trzeciego recenzenta. Teksty w języku niemieckim są przesyłane w miarę możliwości do co najmniej jednego recenzenta afiliowanego w instytucji zagranicznej. 3. Kryteria oceny nadsyłanych tekstów zostały określone w formularzu recenzyjnym, który jest udostępniony w formie pliku .doc na stronie internetowej czasopisma. 4. Proces recenzji odbywa się zgodnie z modelem „double-blind review proces”, co oznacza, że Recenzenci i Autorzy nie znają swojej tożsamości. 5. Recenzenci są zobowiązani do poufności, wykonania rzetelnej, niestronniczej i terminowej recenzji oraz poinformowania Redakcji o możliwym konflikcie interesów; za konflikt interesów uznaje się: pokrewieństwo (do drugiego stopnia), związek małżeński, współautorstwo prac, współpracę w ramach jednego projektu badawczego, zatrudnienie w tej samej instytucji. 6. Każda recenzja powinna kończyć się jednoznaczną rekomendacją. 7. Skład Rady Recenzentów jest podany na stronie internetowej czasopisma. W uzasadnionych przypadkach Redakcja powołuje recenzentów spoza Rady. Lista recenzentów współpracujących jest aktualizowana raz w roku. 8. Redakcja nie podaje do publicznej wiadomości nazwisk Recenzentów oceniających poszczególne przyczynki.