Walentego Fojkisa opracowanie „Zagadnienia gmin zbiorowych” dla Rządu RP na uchodźstwie z 1943 roku

Konrad Graczyk
https://orcid.org/0000-0002-0991-2036

Abstrakt

Artykuł poświęcono emigracyjnemu opracowaniu „Zagadnienia gmin zbiorowych” dla Rządu RP na uchodźstwie z 1943 r. autorstwa Walentego Fojkisa. Omówiono sylwetkę autora studium, konstrukcję opracowania oraz poszczególne rozważania autora, w których skupił się on na wyborze najkorzystniejszego z punktu widzenia własnych doświadczeń ustroju podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Wbrew tytułowi studium rekomendował on nie gminy zbiorowe, ale gminy jednostkowe posiłkujące się związkami celowymi jako najlepszy fundament dla przyszłego samorządu terytorialnego Polski.


Słowa kluczowe

gmina – samorząd terytorialny – związek celowy – Górny Śląsk

C i ą g w a J.: Interpelacje poselskie w Sejmie Śląskim 1922—1939. Regulacja prawna i praktyka. Katowice 2016.

Ciągwa J.: Z dziejów prac nad ustawą o wewnętrznym ustroju województwa śląskie- go. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 1977, T. 9.

G r a c z y k K.: Rozwiązania ustrojowe proponowane przez Polskę i Niemcy w okresie poprzedzającym plebiscyt w sprawie przynależności Górnego Śląska w 1921 r. „Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej” 2016, nr 2.

Hułas M.: Goście czy intruzi? Rząd polski na uchodźstwie, wrzesień 1939—lipiec 1943. Warszawa 1996.

Jankiewicz A.: W poszukiwaniu idei państwa prawa. Koncepcje Komisji Prac Ustawodawczych Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP (1942—1945). Warszawa 1992.

Jaroszyński M.: Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny. Wnioski do reformy. Warszawa 1923.

Konic H.: Samorząd gminny w Królestwie Polskiem w porównaniu z innemi krajami europejskiemi. Warszawa 1886.

K o s t r u b i e c J.: Administracja ogólna w myśli prawniczej Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa 2019.

Michała Grażyńskiego „Walka o Śląsk”. Opracowanie całości i wstęp W. Zieliński. Opracowanie przypisów J. Walczak. Katowice 1989.

Podkowski M.: Wprowadzenie w życie przepisów ustawy scaleniowej z 1933 roku w gminach wiejskich zachodniej Rzeczypospolitej. „Acta Universitatis Wratislaviensis. No. 3864. Prawo CCCXXV”.

Przygodzki J.: Komisje dla usprawnienia administracji publicznej w II Rzeczypospolitej. Studium historycznoprawne. Wrocław 2019.

Rechowicz H.: Sejm Śląski 1922—1939. Katowice 1971.

Sonderfahndungsbuch Polen (Specjalna księga gończa dla Polski). Reprint. Wstęp G. Bębnik. Katowice—Warszawa 2019.

Pobierz

Opublikowane : 2020-07-09


GraczykK. (2020). Walentego Fojkisa opracowanie „Zagadnienia gmin zbiorowych” dla Rządu RP na uchodźstwie z 1943 roku. Z Dziejów Prawa, 13, 333—348. https://doi.org/10.31261/ZDP.2020.20.23

Konrad Graczyk 
Uniwersytet Śląski w Katowicach; Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0991-2036
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).