Etyka publikacyjna

Redakcja czasopisma „Z Dziejów Prawa” przykłada szczególną wagę do konieczności stosowania standardów etycznego postępowania wszystkich stron zaangażowanych w proces publikacji: autorów, redaktorów, recenzentów oraz wydawcy.

1. Obowiązki i odpowiedzialność Redakcji

• Redakcja ocenia nadesłane artykuły pod kątem ich zawartości merytorycznej, oryginalności, jakości naukowej oraz spójności z tematyką czasopisma bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub upodobania polityczne autora (-ów);
• Redakcja przestrzega obowiązujących norm prawnych, w szczególności w zakresie przestępstwa zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu oraz ochrony danych osobowych wszystkich uczestników procesu wydawniczego;
• Redakcja odmawia przyjęcia tekstów, które w jej ocenie naruszają prawo lub powszechnie przyjęte normy etyczne;
• Redakcja zapewnia poufność procesu oceny artykułu do publikacji;
• Redakcja zapewnia sprawiedliwy i merytoryczny proces recenzowania nadsyłanych prac. W tym celu powoływani są co najmniej dwaj dziedzinowo kompetentni recenzenci.

2. Relacje z Autorami

• Redakcja zapewnia autorom pełną informację na temat wymogów redakcyjnych składanych do publikacji tekstów oraz procesu ich recenzowania. Informacje dostępne są na stronie internetowej czasopisma (http://www.zdziejowprawa.pl/flash/index.html);
• W celu zwalczania zachowań stanowiących przejaw nierzetelności naukowej (np. Ghostwriting, Guest autorship) oraz naruszenia praw autorskich (plagiat), Redakcja wymaga od autorów złożenia odpowiednich oświadczeń, których wzory dostępne są na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego (https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/1991);
• Redakcja wymaga od autorów ustosunkowania się do uwag recenzentów. W sytuacji, gdy nie zgadzają się z nimi, powinni przekazać Redakcji istotne uwagi i objaśnienia na uzasadnienie swojego stanowiska.

3. Relacje z Recenzentami

• Recenzenci oceniają merytoryczne walory składanych do redakcji tekstów z zachowaniem należytej staranności oraz ustalonych terminów wydawniczych. Recenzja ma formę pisemną;
• Recenzje powinny być wykonane w sposób obiektywny i naukowo rzetelny (z wykorzystaniem merytorycznych argumentów naukowych), w zgodzie ze standardami etycznymi, a ich celem powinno być podniesienie wartości naukowej ocenianego tekstu. Personalna krytyka autora jest niedopuszczalna;
• Na recenzentów nie wyznacza się osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub pozostających w innych bezpośrednich relacjach osobistych z nimi;
• Recenzenci sporządzają swoje oceny anonimowo. Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom;
• Recenzenci powinni informować redakcję o wszelkich dostrzeżonych przypadkach naruszenia zasad rzetelności naukowej ocenianych tekstów oraz podejrzeniach naruszenia praw autorskich;
• Recenzenci powinni informować redakcję o wszelkich przypadkach mogących podważać ich bezstronność, tak aby redakcja mogła wyznaczyć inne osoby. Podobnie w przypadku poczucia braku kompetencji do oceny konkretnego tekstu;
• Recenzja powinna kończyć się jednoznacznym wnioskiem na temat tego czy artykuł powinien zostać opublikowany w przedstawionej do recenzji formie, po uwzględnieniu poprawek lub nie powinien zostać przyjęty do publikacji.