Dla recenzentów

Do każdej pracy złożonej do druku powołuje się co najmniej dwóch recenzentów spoza jednostki w której afiliowany jest Autor. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora pracy. Prace złożone do druku będą podlegały tzw. double-blind review process - autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. W przypadku odstąpienia redakcji od tej procedury, recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
Recenzja jest sporządzona w formie pisemnej i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia tekstu do publikacji lub jego odrzucenia.

Formularz recenzji [PDF]

Formularz recenzji [DOCX]