Edwarda Szymoszka rozważania na łamach „Z Dziejów Prawa”Abstrakt

The following article aims at presenting part of the academic achievements of Edward Szy- moszek, a prominent and respected professor of the Roman law, a long-standing chair of the department of the Roman Law at the Faculty of Law and administration at the University of Silesia, and a chair of the department of the Roman Law at the Institute of the History of the State and the Law at the Faculty of Law and administration at the University of Wrocław. The article briefly presents the academic achievements of the professor as well as the origins of the journal “z dziejów Prawa” (“From the History of the Law”), published by the department of the History of the Law at the University of Silesia. The majority of the article is devoted to the analysis of Edward Szymoszek’s essays published in “From the History of the Law”. His publica- tions in the journal were concerned first and foremost with the research topic of “The History of the Roman Law in the Middle ages and the Modern Era,” which he pursued at the Faculty of Law and administration at the University of Silesia. These essays, focused predominantly on the tradition and progress in the activity of glossarists, as well as the theories of Fryderyk zoll (sen- ior), Stanisław Wróblewski or Michał Staszków, prove that Edward Szymoszek was an excellent expert not only on the classical Roman law, but also its history in the later periods.


Pobierz

Opublikowane : 2020-05-09


NanckaG. (2020). Edwarda Szymoszka rozważania na łamach „Z Dziejów Prawa”. Z Dziejów Prawa, 9, 131-146. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/zdp/article/view/8968

Grzegorz Nancka  zdziejowprawa@us.edu.pl
Katowice  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).