PROCES RECENZJI

Teksty wstępnie przyjęte do publikacji podlegają ocenie dwóch niezależnych recenzentów zgodnie z zasadą double-blind review. Szczegółowe zasady procedury recenzowania oparte są o Kodeks etyki pracownika naukowego, przygotowany przez Komisję do spraw etyki w nauce PAN, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne PAN 13 grudnia 2012 r. 

Zespół Redakcyjny przekazuje autorowi opinię recenzentów. Po ustosunkowania się autora do treści recenzji podjęta zostaje decyzja o odrzuceniu tekstu lub dopuszczeniu do publikacji.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, zastrzega sobie prawo wprowadzenia skrótów i korekt w treści (w tym korekt śródtytułów i tytułów tekstów oraz tytułów części monograficznych), a także podkreśla, iż wszelkie przejawy nierzetelności naukowej autorów i recenzentów będą dokumentowane oraz zgłaszane odpowiednim instytucjom.

Czasopismo „Chowanna” przyjęło i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (
COPE – Commitee on Publication Ethics).

Raz w roku redakcja prezentuje pełną listę recenzentów.