O prawdzie i podmiocie wiersza Josifa Brodskiego „Я сижу у окна…”Abstrakt

Piotr Fast

Uniwersytet Śląski, Katowice, Poland

piotr.fast@gmail.com

 

ОБ ИСТИНЕ И СУБЪЕКТЕ В СТИХОТВОРЕНИИ ИОСИФА БРОДСКОГО «Я СИЖУ У ОКНА…»

Резюме

Не соглаш­аясь на утверждение о метафизичности поэзии Иосифа Бродского, автор статьи анализирует его стихотворение и приходит к выводу об особой конструкции субъекта, характерного для поздней современности, который определяется в работах Джанни Ваттимо как слабый субъект. Следующим элементом, определяющим принадлежность произведения Бродского к формации поздней современности (или даже постсовременности), оказывается содержащаяся в нем концепция истины, которая трактуется как одноразовая, событийная и подвергающая сомнению универсальность метафизический утверждений.

ON TRUTH AND THE SUBJECT IN JOSEPH BRODSKY’S POEM “Я СИЖУ У ОКНА…”

Summary

The analysis of Iosif Brodsky’s poem rejects the claim that his poetry is metaphysical in nature. Instead, it suggests that the distinctive construction of presented in the poem subject, fitting Giani Vattimo’s description of “weak” subject, is typical for late modernity. Characterizing him as a late-modern author is then justified further by examining Brodsky’s conception of truth: for him it is a contingent, context-dependent entity, which voids the professed universality of metaphysical claims. 


Pobierz

Opublikowane : 2014-10-01


FastP. (2014). O prawdzie i podmiocie wiersza Josifa Brodskiego „Я сижу у окна…”. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3623

Piotr Fast  piotr.fast@gmail.com
Uniwersytet Śląski, Katowice, Poland Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).