Zaburzenia syntaktyczne wewnątrz fraz nominalnych w komputerowej konwersji tekstu z języka angielskiego na polski i rosyjski. Spojrzenie generatywneAbstrakt

СИНТАКСИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ВНУТРИ НОМИНАЛЬНЫХ ФРАЗ В КОМПЬЮТЕРНОМ ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ПОЛЬСКИЙ И РУССКИЙ. ГЕНЕРАТИВНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯР

езюме

Настоящая работа является очередной в ряду статьей, предвиденных в рамках подготовки большего исследовательского проекта. Главная цель настоящего анализа — попытка создать механизмы по улучшению качества компьютерного перевода, производимого интернет-поисковиками. Автор работы старается также ответить на вопрос, почему синтаксические нарушения внутри номинальных фраз появляются в процессе автоматического перевода поисковика Google с английского языка на польский. С целью расширения области сравнения анализируются также результаты перевода на русский, производимого поисковиками Google, Yahoo и Bing. В работе, для этой области исследований, представлена генеративная точка зрения (теория x-bar syntax) как предложение одного из потенциальных способов избегнуть такого рода нарушений синтаксиса в компьютерном переводе.

SYNTACTIC DISORDERS IN NOMINAL PHRASES IN AUTOMATIC TRANSLATION FROM ENGLISH TO POLISH AND RUSSIAN LANGUAGES.THE GENERATIVE POINT OF VIEV

Summary

Presented article is the next one of several planned presentations of a larger research project. The overall goal of the presented analysis is to contribute toward improvement of the fully automatic machine translation integrated within search engines. The author tries to answer the question why language syntactic disorders occur in the process of automatic translations of phrases by the Google search mechanism. For comparison selected version of translation — Google, Yahoo and Bing has been analyzed. In the presented article a generative view (the theory of x-bar syntax) on this method theme is proposed as a possible way to avoid such kind of disorders in computer translations.


Pobierz

Opublikowane : 2010-06-01


AlwasiakE. (2010). Zaburzenia syntaktyczne wewnątrz fraz nominalnych w komputerowej konwersji tekstu z języka angielskiego na polski i rosyjski. Spojrzenie generatywne. Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3639

Ewelina Alwasiak  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).