GLOTTODYDAKTYCZNE IMPLIKACJE W KONTEKŚCIE ZŁOTEGO JUBILEUSZU OLIMPIADY JĘZYKA ROSYJSKIEGOAbstrakt

Olimpiada Języka Rosyjskiego jest zdeterminowana całą gamą różnorodnych proble­mów. Do nich należą, między innymi, te, które w przekonaniu autora niniejszych rozważań mają pierwszoplanowe znaczenie i dotyczą:

                   -   kryteriów wyboru języka obcego w polskim systemie edukacji narodowej;

                   -   statusu języka rosyjskiego w nowych warunkach geopolitycznych z uwzględnieniem sfery motywacyjnej w jego akwizycji;

                   -   zarysowania nowych, bardziej racjonalnych potrzeb w opanowywaniu języka ro­syj­skiego.

Przedstawione w danej publikacji implikacje glottodydaktyczne i inne, na tyle Złotego Jubileuszu Olimpiady Języka Rosyjskiego w Polsce stanowią pewien przyczynek do współ­czesnego spojrzenia na język rosyjski oraz inne języki obce.

 

Wyrazy kluczowe: nowe warunki geopolityczne, Olimpiada Języka Rosyjskiego, Złoty Jubi­leusz, motywacja instrumentalno‑integrująca, motywy pragmatyczno‑utylitarne, kompetencja interkulturowa, kompetencja lingwistyczna, kompetencja komunikatywna.


Pobierz

Opublikowane : 2019-04-20


Pacholczyk, T. (2019). GLOTTODYDAKTYCZNE IMPLIKACJE W KONTEKŚCIE ZŁOTEGO JUBILEUSZU OLIMPIADY JĘZYKA ROSYJSKIEGO. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7517

Tadeusz Pacholczyk  turska@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0