Rosyjska tożsamość postkolonialna (Jestem Czeczenem Germana Sadułajewa)Abstrakt

РОССЫЙСКА ПОСТКОЛОНИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ (Я ЧЕЧЕНЕЦ! ГЕРМАНА САДУЛАЕВА)

 

В настоящей статье автор представляет осоновные информации на тему творчества Германа Садулаева. Особое внимание уделяется произведению Я Чеченец!, в которм автор пишет про войну, про свое детство, про своих друзей, про свою семью, а которая сталась материалом для анализа российской постколониальной идентичности. В статье представлены также мнения одной из самых ярких исследователтниц этой темы в России — Мадины Тлостановой.

 

RUSSIAN POSTCOLONIAL IDENTITY (I AM A CHECHEN BY GERMAN SADULAJEV)

 

In the article the author presents basic information about literary works by German Sadulajev. The particular attention is given to the book I am a Chechen where the author writes about the war, his childhood, friends and relatives, and which became the material for the analysis of Russian postcolonial identity. The article also presents opinions of one of the most prominent researchers of this subject — Madina Tlostanova.


G. Sadułajew, Jestem Czeczenem, przeł. K. Rawska-Górecka, W. Górecki, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011.

Г. Садулаев, Известный писатель Герман Садулаев: «Главная проблема Чечни - не терроризм, а секс», wywiad przepr. Д. Стешин, „Комсомольская правда”, https://www.kp.ru/daily/24580.5/750790/ (10.03.2019).

Львовский, Дети равнины: Герман Садулаев как постсоветский и (пост)колониальный писатель, „Новое литературное обозрение” 2017, № 144.

P. Fast, Władza — etyka — egzystencja (uwagi o powieści Piotra Aleszkowskiego „Twierdza”), w: tegoż, Uroki rosyjskiego. Szkice o książkach i pisarzach, „Śląsk”, Katowice 2018.

M. Tłostanowa, Postsowieckość ≠ postkolonialność ≠ postimperialność, czyli co robić po końcu historii?, przeł. P. Fast, ER(R)Go 2015, nr 31.

D. Kołodziejczyk, Postkolonialne odzyskiwanie pamięci: zawłaszczenia, fabulacje, niesamowite dopominanie, w: T. Szostek, R. Sendyka i R. Nycz (red.), Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2013.

D. Walder, Postcolonial Nostalgias: Writing, Representation, and Memories, https://www.researchgate.net/publication/47343400_Postcolonial_Nostalgias_Writing_Representation_and_Memory (10.03.2019).

А. Латынина, Чеченская война Германа Садулаева, „Новый Мир” 2010, № 4.

Pobierz

Opublikowane : 2019-04-20


PisarskaJ. (2019). Rosyjska tożsamość postkolonialna (Jestem Czeczenem Germana Sadułajewa). Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7579

Justyna Pisarska  justynapisarska@o2.pl
Uniwersytet Jagielloński