Studia Politicae Universitatis Silesiensis Tom 1Abstrakt

Z wielką przyjemnością pragnę zaproponować Czytelnikom pierwszy tom serii naukowej „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Po kilku latach starań, w roku jubileuszu Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego katowickie środowisko politologiczne może zaprezentować kilkanaście swych opracowań w nowym wydawnictwie. Kiedy piszę te słowa, zamknięty został trzeci tom, a zatem przekonanie, że inicjatywa ta zyskała uznanie autorów i będziemy mogli sięgać po wydawnictwo periodyczne (w zamierzeniu półrocznik), ma całkowite uzasadnienie.

            W tym roku (2005) mija 30 lat od powołania Instytutu. Trudno nie wyrazić zadowolenia z możliwości uczczenia tej rocznicy zainicjowaniem serii naukowej. Jest to przecież najlepszy sposób uhonorowania i Instytutu, i wielu zacnych ludzi, którzy przez owe lata swą dobrą pracą tworzyli wizerunek i obraz swój, nas samych i Instytutu. Nie będzie trącić zarozumiałością przekonanie, że tysiące studentów, którzy tu kształcili się, przeżyli swe piękne chwile młodości i intelektualnego dojrzewania, noszą cząstkę nas samych w pojmowaniu świata odległego i bliskiego, a także tego, że w większości zachowali dobrą pamięć o Instytucie i jego pracownikach.


Pobierz


IwanekJ. (1). Studia Politicae Universitatis Silesiensis Tom 1. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 1. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5397

Jan Iwanek  jan.iwanek@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).