Standardization of modern democracyAbstrakt

Abstract: Democracy is a timeless, abstract, political system that may occur in virtually any cultural space. The civilizational context, being external to particular national democracies, seems of the utmost importance in the process of forming the system in individual states. As a result, the sphere of shared, similar features of democracy is created. By becoming gradually accepted and embedded in societies it resembles products of culture and becomes a standard of modern democracy. As a theoretical tool to describe the external environment of national democracies, the author proposes the notion of transnational democracy, by which he means a precisely‑defined collection of standards and constitutional law patterns, as well as processes and political actions of state, judicial and social institutions, and also individual behaviours, that were formed and fixed in a particular cultural space and over a defined period of time. Additionally, it relates to accepted, or at least tolerated, political ideas present in democratic countries of a particular cultural circle. The author points to the possible spheres of comparing national democracies. If such studies are conducted, it will be possible to define common and perpetuated systemic solutions of contemporary democracy, and subsequently, to gauge the degree of democracy in a particular state.

Key words: democracy, transnational democracy, standards of democracy


A synthetic take on the theories of democracy is presented by A. Antoszewski in: “Współczesne teorie demokracji.” Studia z teorii polityki. Vol. 2 . Wrocław 1998.

Arystoteles: Dzieła wszystkie. Vol. 6. Trans. L. Piotrowicz. Warszawa 2001.

de Tocqueville A.: O demokracji w Ameryce. Trans. M. Król. Preface by J. Baszkiewicz. Warszawa 1976.

Eco U.: Semiologia życia codziennego. Warszawa 1999.

Filipowicz S.: Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu. Warszawa 2007.

For instance in Polyarchy. Yale University Press 1971.

Iwanek J.: Demokracja transnarodowa a demokracja narodowa. In: Parlament Europejski w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Ed. J.A. Haber. Chorzów 2008.

Iwanek J.: Wspólnota autonomiczna w ustroju polityczno-prawnym Hiszpanii. In: Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań, księga jubileuszowa profesora Jerzego Jaskierni. Vol. 2. Eds. R.M. Czarny, K. Spryszak. Toruń 2012.

Jamróz A.: Demokracja. Białystok 1999.

Język, wartości, polityka. Ed. J. Bartnicki. Lublin 2006.

Pareto W.: Uczucia i działania. Warszawa 1994.

Sartori G.: Teoria demokracji. Trans. P. Amsterdamski, D. Grinberg. Warszawa 1994.

Wnuk-Lipiński E.: Demokratyczna rekonstrukcja. Warszawa 1996.

Pobierz


Iwanek, J. (1). Standardization of modern democracy. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 13. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5464

Jan Iwanek  jan.iwanek@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
absolwent prawa Uniwersytetu Śląskiego i studiów podyplomowych Universidad Nacional de Panamá. Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego. Kierownik Zakładu Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych. Redaktor naczelny „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Wieloletni dziekan, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ. Członek Komitetu Nauk Politycznych PAN (w trzech kadencjach). Prace badawcze dotyczą systemów politycznych państw demokratycznych, w szczególności Hiszpanii, teorii demokracji, a także międzynarodowych stosunków politycznych USA – Ameryka Łacińska. Przykłady publikacji: J. Iwanek: Postępowanie ustawodawcze w Hiszpanii. W: Postępowanie ustawodawcze. Red. E. Zwierzchowski. (Warszawa 1993); J. Iwanek: Przywództwo polityczne w systemie demokratycznym. W: Przywództwo polityczne. Red. L. Rubisz, K. Zuba. (Toruń 2006); J. Iwanek: Senat Hiszpanii jako izba reprezentacji terytorialnej. W: W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce. Red. B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, T. Bichta. (Lublin 2012); J. Iwanek: Konflikt o Kanał Panamski. (Warszawa 2013); J. Iwanek: Standarisation od the modern democracy. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” (2013). T. 13; J. Iwanek: Rada Stanu w Hiszpanii. W: Ustrój polityczny państwa, Polska, Europa, świat. Red. St. Sulowski, J. Szymanek. (Warszawa 2014); J. Iwanek: Ombudsman w systemie zdecentralizowanym Hiszpanii. W: Demokratyczne państwo prawa. Zagadnienia wybrane. Red. M. Aleksandrowicz, A. Jamróz, L. Jamróz. (Białystok 2014); J. Iwanek: Pojęcie autonomii terytorialnej we współczesnej europejskiej przestrzeni demokratycznej. W: Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. T. 1 Teoria-historia. Red. M. Domagała, J. Iwanek. (Toruń 2014); J. Iwanek: Autonomia terytorialna w Hiszpanii. W: Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. T. 2 W europejskiej praktyce ustrojowej. Red. J. Iwanek, R. Radek. (Toruń 2014); J. Iwanek: Badanie systemów wyborczych – aspekty metodologiczne. W: Wpływ deformacji wyborczych na systemy polityczne. Red. J. Iwanek. (Toruń 2014).