Zarządzanie działaniami media relations w ramach realizacji polityki informacyjnej organizacji

Dariusz Krawczyk
https://orcid.org/0000-0003-1823-0309

Abstrakt

Celem autora artykułu jest ustalenie zakresu zadań służb media relations funkcjonujących w różnorodnych podmiotach ze sfery życia społecznego i gospodarczego. Analizie podlegał też dobór miejsca ich ulokowania w strukturach organizacyjnych, co wpływa na rangę, sprawność działania i zakres kompetencji. Podjęto również temat opracowywania, znaczenia oraz zgodności z obowiązującym prawem procedur komunikacyjnych przygotowywanych w celu optymalizacji kontaktów organizacji ze środkami masowego przekazu.


Słowa kluczowe

rzecznik prasowy; media relations; polityka informacyjna; public relations

Biuletyn informacji publicznej MSWiA — http://www.bip.mswia.gov.pl (dostęp: 7.12.2018).

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego — https://bip.pomorskie.eu (dostęp: 7.12.2018).

Dane IPN — https://ipn.gov.pl (dostęp: 6.12.2018).

Dojwa K., Bodziany M.: Public relations instytucji bezpieczeństwa. Wrocław 2013.

Gemius/PBI za styczeń 2018 roku — https://www.gemius.pl (dostęp: 4.12.2018).

Informacje z sekcji Biuro Prasowe TVN I DISCOVERY POLSKA — https://prasa.tvn.pl (dostęp: 5.12.2018).

Instrukcja w sprawie komunikacji z mediami na potrzeby zarządzania kryzysowego. Załącznik do Zarządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nr 39 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego (Dz.U. MGMiŻŚ z 14.11.2018, poz. 40).

Krawczyk D.: Działania komunikacyjne wobec przekształceń rynku mediów. Zakres obowiązków rzecznika prasowego i zmiany zachodzące w relacjach z dziennikarzami. „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2016, z. 98.

Księga Komunikacji Kryzysowej. Podstawy zarządzania komunikacją w kryzysie. Oprac. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Warszawa 2017.

Łydek‑Kawa I.: Warsztatowe zmiany w polskim dziennikarstwie uwarunkowane wpływem nowych mediów w świetle badań empirycznych. „Zeszyty Prasoznawcze” 2017, nr 3.

Maciejczak R.: Rzecznik prasowy w urzędzie — https://samorzad.infor.pl (dostęp: 7.12.2018).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz.U. 2002, nr 4, poz. 36).

Schemat organizacyjny — http://bip.um.wroc.pl (dostęp: 7.12.2018).

Schemat organizacyjny Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego — https://amw.com.pl (dostęp: 6.12.2018).

Serwis rekrutacyjny — https://www.pracuj.pl (dostęp: 7.12.2018).

Struktura Biura Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów — https://bip.uml.lodz.pl (dostęp: 7.12.2018).

Struktura organizacyjna wg Polskiego Radia SA — http://prsa.com.pl (dostęp: 5.12.2018).

Szwajca D.: Media społecznościowe jako źródło ryzyka reputacyjnego przedsiębiorstwa. „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 322.

Taktyka udzielania informacji na miejscu zdarzenia. Praca zbiorowa. Słupsk 2015.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001, nr 112, poz. 1198).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83).

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 30 września 2013 roku, sygn. akt: II AKa 201/13 — http://orzeczenia.katowice.sa.gov.pl (dostęp: 29.11.2018).

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 3 sierpnia 2010 r., II SA/Bd 511/10, sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko‑Pomorskiego w przedmiocie ustalenia osób upoważnionych do kontaktu z mediami — http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 28.11.2018).

Zadania biura prasowego — http://www.arimr.gov.pl (dostęp: 6.12.2018).

Zakres obowiązków Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej — https://ec.europa.eu (dostęp: 7.12.2018).

Zakresu zadań Departamentu Komunikacji Społecznej Komisji Nadzoru Finansowego — https://www.knf.gov.pl (dostęp: 7.12.2018).

Zarządzenie nr 21/2018 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów — https://www.uokik.gov.pl (dostęp: 5.12.2018).

Zarządzenie nr 3/2018 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Regulacji Energetyki https://bip.ure.gov.pl (dostęp: 6.12.2018).

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-27


KrawczykD. (2019). Zarządzanie działaniami media relations w ramach realizacji polityki informacyjnej organizacji. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 25, 141-158. https://doi.org/10.31261/SPUS.2019.25.06

Dariusz Krawczyk  d.krawczyk@olpress.pl
Wydział Kontaktów Społecznych Urzędu Miejskiego w Zabrzu  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1823-0309

dr, wykładowca akademicki, członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, biegły sądowy z zakresu komunikacji społecznej i zarządzania, naczelnik Wydziału Kontaktów Społecznych Urzędu Miejskiego w Zabrzu.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).