Polityka karna sądów w sprawach o przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece w latach 2008–2018


Abstrakt

Artykuł dotyczy polityki karnej sądów w sprawach o przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece w latach 2008–2018. W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy sądowych danych statystycznych obrazujących tendencje orzecznicze sądów karnych w sprawach o przestępstwa określone w XXVI rozdziale kodeksu karnego. W tekście starano się przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy zmiany w prawie karnym, które miały miejsce w 2015 i 2017 r. – spośród których jedna miała istotne znaczenie dla całego systemu prawa karnego w Polsce, druga zaś okazała się niezwykle ważka zwłaszcza w kontekście przestępstw godzących w dobro rodziny i opieki – wpłynęły w jakimś zakresie na orzecznictwo skazujące sprawców przestępstw przeciwko rodzinie oraz opiece.


Słowa kluczowe

przestępczość przeciwko rodzinie i opiece; orzecznictwo; kara ograniczenia wolności; kara pozbawienia wolności

Błachut J., Problemy związane z pomiarem przestępczości, Lex, Warszawa 2007.

Błachut J., Szymanowski T., Polityka karna w Polsce współczesnej w świetle przepisów prawa i danych empirycznych, w: System Prawa Karnego. Zagadnienia ogólne, t. 1, red. A. Marek, C.H.Beck, Warszawa 2010, s. 53–99.

Budyn-Kulik M., Przemoc w rodzinie – analiza wiktymologiczna oraz prawnokarne środki przeciwdziałania, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2009.

Dajnowicz-Piesiecka D., Przestępczość godząca w rodzinę. Studium prawno-kryminologiczne, Temida 2, Białystok 2020.

Dajnowicz-Piesiecka D., Przestępczość przeciwko rodzinie i opiece w Polsce – wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne, w: Prawo publiczne i prawo karne w XXI wieku. Wybrane zagadnienia, red. Ł.B. Pilarz, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2019, s. 61–72.

Filipkowski W., Guzik-Makaruk E.M., Zagadnienia podstawowe kryminologii jako nauki, w: E.W. Pływaczewski i in., Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju. Z uwzględnieniem założeń Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 21–65.

Gardocki L., Prawo karne, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Gruszczyńska B., Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Grześkowiak A., Komentarz do art. 37b k.k., w: Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Legalis, Warszawa 2021.

https://www.isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/ [dostęp: 1.12.2020].

Kruk E., Przemoc w rodzinie a ofiara i zabezpieczenie jej praw w świetle procedury „Niebieskiej Karty” i cywilnego „nakazu opuszczenia lokalu” ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” 2016, vol. 63, nr 1, s. 81–97.

Melezini M., Polityka karna sądów w kontekście reformy prawa karnego, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2017, nr 43, s. 421–440.

Rusin-Batko A., Nowy model normatywny przestępstwa niealimentacji jako reakcja ustawodawcy na przejaw patologii społecznej, w: Istota, faktyczność i legitymizacja prawa karnego, red. J. Piskorski, C.H.Beck, Warszawa 2019, s. 77–86.

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2393, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2393 [dostęp: 1.12.2020].

Pobierz

Opublikowane : 2021-06-29


Dajnowicz-PiesieckaDiana. 2021. Polityka Karna Sądów W Sprawach O Przestępstwa Przeciwko Rodzinie I Opiece W Latach 2008–2018. Forum Polityki Kryminalnej, nr 1 (czerwiec), 1-11. https://doi.org/10.31261/FPK.2021.01.02.

Diana Dajnowicz-Piesiecka 
Uniwersytet w Białymstoku  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1609-8463
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).