Proces recenzyjny

W czasopiśmie przestrzegane są zasady recenzowania artykułów przyjęte w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego.

Wstępnej weryfikacji tekstu pod kątem zgodności z profilem czasopisma i wymogami technicznymi dokonuje Zespół Redakcyjny.

Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza Uniwersytetu Śląskiego oraz spoza jednostki, przy której afiliowany jest autor.

Z zasady autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

Recenzenci przygotowują recenzję w ciągu 6 tygodni.

Recenzja sporządzana jest w formularzu i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Dwie negatywne recenzje oznaczają niedopuszczenie tekstu do druku. W razie rozbieżnych recenzji, Zespół Redakcyjny zasięga opinii członka Rady Naukowej. Ostateczną decyzję o publikacji podejmuje Zespół Redakcyjny.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.