Dynamika zjawiska zamachów samobójczych wśród dzieci w Polsce w latach 2010–2020 w świetle policyjnych danych statystycznych

Justyna Omeljaniuk
https://orcid.org/0000-0002-8206-5304

Abstrakt

Niniejsze opracowanie poświęcono analizie danych statystycznych Komendy Głównej Policji za lata 2010–2020 dotyczących zamachów samobójczych popełnianych przez dzieci w Polsce. W opracowaniu posłużono się dwiema metodami badawczymi. Wiodącą była analiza danych statystycznych. Użyto również metody analizy literatury przedmiotu. Celem było przede wszystkim podjęcie próby charakterystyki dynamiki wspomnianego zjawiska. Rozważania oparto na analizie danych dotyczących grup wiekowych, powodu zamachów samobójczych w postaci problemów szkolnych oraz kategorii określanej jako „informacje o nauce/pracy – uczeń”. Dane te analizowano pod kątem liczby zamachów samobójczych niezakończonych zgonem oraz tych, w których do niego doszło.


Słowa kluczowe

samobójstwa dzieci; statystyki policyjne; dynamika zjawiska

Bąbik A., Olejniczak D., Uwarunkowania i profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży w Polsce, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2014, vol. 13, no. 2, s. 99–121.

Cepuch G., Kruszecka-Krówka A., Libe P., Wybrane predyktory zachowań suicydentalnych młodzieży w Polsce, „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” 2020, nr 10 (4), s. 291–296.

Drzewiecki P., Samobójstwa nastolatków w Internecie w perspektywie pedagogiki mediów, „Kultura – Media – Teologia” 2011, nr 2, s. 61–73.

Grzelak K., W roku pandemii wzrosła liczba samobójstw wśród dzieci. Polska policja pokazuje tragiczne statystyki, https://www.focus.pl/artykul/w-roku-pandemii-wzrosla-liczba-samobojstw-wsrod-dzieci-polska-policja-pokazuje-tragiczne-statystyki [dostęp: 1.09.2021].

Hołyst B., Suicydologia, LexisNexis, Warszawa 2012.

https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze [dostęp: 11.05.2021].

https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/122325,Zamachy-samobojcze-od-1999-do-2012.html [dostęp: 11.05.2021].

https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/122324,Zamachy-samobojcze-od-2013-do-2016.html [dostęp: 11.05.2021].

https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/63803,Zamachy-samobojcze-od-2017-roku.html [dostęp: 11.05.2021].

Kawula S., Zachowanie samobójcze młodzieży i jej stosunek do kary śmierci, w: Środowisko – młodzież – zdrowie. Pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży, red. J.A. Malinowski, A. Mandecki, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2007, s. 105–127.

Kuberska-Przekwas K., Samobójstwa dzieci i młodzieży jako choroba społeczna, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne” 2014, nr 1, s. 51–70.

Lamm J., Samobójstwa wśród młodzieży, https://www.primopsyche.pl/pl/samobojstwa--wsrod-mlodziezy/ [dostęp: 1.09.2021].

Makara-Studzińska M., Przyczyny prób samobójczych u młodzieży w wieku 14–18 lat, „Psychiatria” 2013, t. 10, nr 2, s. 76–83.

Obuchowska I., Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży – wybrane zagadnienia, w: Psychologia kliniczna, red. H. Sęk, PWN, Warszawa 2006, s. 25–46.

Rzadkowska M., Zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży – charakterystyka ryzyka i profilaktyka, „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” 2016, nr 1 (18), s. 161–179.

Rząsa D., Samobójstwa nastolatków – dlaczego oficjalne statystyki pokazują tylko część prawdy, https://sledztwopisma.pl/sledztwo-w-liczbach/samobojstwa-nastolatkowdlaczego-oficjalne-statystyki-pokazuja-tylko-czesc-prawdy/ [dostęp: 1.09.2021].

Szymańska J., Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2016.

Pobierz

Opublikowane : 2021-11-18


Omeljaniuk, Justyna. 2021. Dynamika Zjawiska Zamachów Samobójczych Wśród Dzieci W Polsce W Latach 2010–2020 W świetle Policyjnych Danych Statystycznych. Forum Polityki Kryminalnej, nr 2 (listopad), 1-19. https://doi.org/10.31261/FPK.2021.02.02.

Justyna Omeljaniuk 
Uniwersytet w Białymstoku  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8206-5304
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).