Opieka specjalistyczna w obliczu kryzysu suicydalnego dzieci

Marta Wrona
https://orcid.org/0000-0002-3055-3189

Abstrakt

Samobójstwa stanowią drugą po wypadkach samochodowych przyczynę zgonów wśród dzieci i młodzieży w Polsce. Prawo krajowe i system opieki zdrowia nie są do tego przygotowane. W artykule na podstawie badań własnych z lat 2019–2021 autorka ukazała na przykładzie m.st. Warszawy główne problemy opieki specjalistycznej (ze strony szkoły, poradni psychologiczno-pedagogicznych, szpitali i oddziałów psychiatrycznych dla dzieci) w sytuacji kryzysu suicydalnego dzieci. Trudności te stanowią dobry wstęp do dyskusji publicznej i zmian w zakresie pomocy interwencyjnej, także w Polsce. W artykule przedstawiono wnioski z badań i rekomendacje działań wspierających system, które stworzone zostały na podstawie opinii specjalistów pracujących z dziećmi i z młodzieżą w Warszawie oraz rodziców dzieci w kryzysie psychicznym (szczególnie doświadczających depresji, mających myśli samobójcze i będących po próbach samobójczych).


Słowa kluczowe

samobójstwo dzieci; kryzys suicydalny; psychiatria dziecięca; opieka pedagogiczna; opieka psychologiczna; zapobieganie samobójstwom

Hołyst B., Model motywacji zachowań samobójczych, w: Suicydologia, red. B. Hołyst, t. 4, LexisNexis Polska, Warszawa 2008, s. 85–87.

http://forum.gazeta.pl/forum/w,567,167111928,167111928,Psychiatra_dzieciecy.html [dostęp: 2.12.2019].

https://tustolica.pl/forum_dobry-psycholog.warszawa/topic/6-14726 [dostęp: 15.11.2019].

Kraska K., Żyża S., Interwencja wobec dzieci i młodzieży w obliczu sytuacji kryzysowych. Dzieci i młodzież w kryzysie, materiały Ośrodka Interwencji Kryzysowej, https://docplayer.pl/10789039-Osrodek-interwencji-kryzysowej-ul-dalibora-1-01-439-warszawa.html [dostęp: 31.05.2020].

Maślankiewicz R., Bójko M., Raport Watchdoga. Jak źle jest w polskiej psychiatrii dzieci i młodzieży, https://siecobywatelska.pl/raport-watchdoga-jak-zle-jest-w-polskiejpsychiatrii-dzieci-i-mlodziezy/ [dostęp: 30.04.2020].

NIK o dostępności lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/lecznictwo-psychiatryczne-dzieci-i-mlodziezy.html [dostęp: 5.05.2021].

Respond E., Prawne aspekty ochrony zdrowia dzieci w Polsce, „Roczniki Nauk Prawnych” 2014, t. 24, nr 3, s. 42–56.

Skuteczna pomoc w kryzysach psychicznych. W całej Polsce powstają pilotażowe ośrodki wsparcia, https://www.gov.pl/web/zdrowie/skuteczna-pomoc-w-kryzysach-psychicznych-w-calej-polsce-powstaja-pilotazowe-osrodki-wsparcia [dostęp: 20.11.2019].

Szymańska J., Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2016.

Zamachy samobójcze od 2017 roku, http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/63803,Zamachy-samobojcze-od-2017-roku.html [dostęp: 25.05.2020].

Pobierz

Opublikowane : 2021-11-18


Wrona, Marta. 2021. Opieka Specjalistyczna W Obliczu Kryzysu Suicydalnego Dzieci. Forum Polityki Kryminalnej, nr 2 (listopad), 1-13. https://doi.org/10.31261/FPK.2021.02.04.

Marta Wrona 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3055-3189
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).