Obraz samobójstwa w filmie Sala samobójców w reżyserii Jana Komasy


Abstrakt

Ocena zjawiska samobójstwa jednostki ma niekiedy charakter ambiwalentny. Utrata bliskiej osoby jest niezwykle trudnym doświadczeniem. Samobójstwo z jednej strony może być postrzegane jako strach przed życiem, tchórzostwo czy niechęć do stawienia czoła problemom codziennym, z drugiej zaś interpretowane bywa jako swoisty akt bohaterstwa lub budzący współczucie, wyzwalający empatię. Umiejętność odczytania pewnych poprzedzających ten czyn sygnałów werbalnych i niewerbalnych daje możliwość udzielenia wsparcia osobie, która rozważa popełnienie samobójstwa. W artykule udzielę odpowiedzi na pytanie, czy film Jana Komasy Sala samobójców w odpowiedni sposób przedstawia problematykę zachowań samobójczych wśród adolescentów.


Słowa kluczowe

młodzież; świat wirtualny; myśli samobójcze; samobójstwo; traumatyczne wydarzenie

Brol M., Skorupa A., Psychologiczna praca z filmem, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.

Czyńska A., Cierpienia młodego Emo, w: Młodzież w XXI wieku. Źródła wzrostu i kryzysów, red. E. Jackowska, B. Kromolicka, Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin 2010, s. 49–60.

Greszta E. i in., Uwarunkowania samobójstw – przegląd teorii i badań, „Fides et Ratio” 2018, t. 33, nr 1, s. 263–289.

Harasim K., Generatory zachowań suicydalnych adolescentów – ujęcie analityczne, „Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne HUMANUM” 2017, t. 27, nr 4, s. 117–130.

https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze [data dostępu: 20.05.2021].

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide [data dostępu: 20.05.2021].

Kowalska M., Wpływ wirtualizacji zachowań konsumenckich na rozwój domocentryzmu, „Handel Wewnętrzny” 2015, nr 6, s. 64–73.

Liberska H., Specyfika kształtowania się tożsamości współczesnej młodzieży, w: Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka, red. E. Rydz, D. Musiał, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2007, s. 143–158.

Pietrucha E., Emo-cje współczesnej młodzieży. Subkultura emo – przykład zagubienia młodzieży w ponowoczesnym świecie, w: Czy stracone pokolenie? Młodzież i jej dylematy na początku XXI wieku, red. P. Długosz, H. Kotarski, W. Jedynak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 143–151.

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.

Szluz B., „Hikikomori” – o syndromie wycofania społecznego młodych ludzi, „Seminare” 2018, t. 39, nr 1, s. 81–90.

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-02


Pawlikowska, Alicja. 2021. Obraz Samobójstwa W Filmie Sala Samobójców W Reżyserii Jana Komasy. Forum Polityki Kryminalnej, nr 2 (grudzień), 1-12. https://doi.org/10.31261/FPK.2021.02.06.

Alicja Magdalena Pawlikowska 
Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5592-6033
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).