O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Ideą czasopisma jest prezentacja dokonań i przemyśleń wszystkim osobom zainteresowanym logopedią jako nauką o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowaniach językowych oraz opisem relacji między mową, myśleniem a rzeczywistością wyrażaną językiem. Czasopismo podejmuje problematykę związaną z mową, jej rozwojem i zaburzeniami, zagadnieniami ważnymi społecznie, bo wskazującymi na praktyczne i teoretyczne aspekty komunikowania się z osobami w różnym wieku. Artykuły ukazują interdyscyplinarny charakter postępowania logopedycznego i obejmują swym obszarem perspektywę medycznego, lingwistycznego, psychologicznego oraz pedagogicznego opisu mowy w rozwoju i w zaburzeniach. W periodyku prezentowane są rezultaty ważnych projektów badawczych, materiały i pomoce przydatne w praktyce logopedycznej. Czasopismo rejestruje i komentuje również ważne dla ogólnopolskiej społeczności logopedycznej wydarzenia naukowe (seminaria, konferencje). W swoich założeniach periodyk ma być naukowym forum, które będzie sprzyjało zarówno rozwijaniu logopedycznej nauki, jak i upowszechnianiu logopedycznej kultury.

Krąg odbiorców

Przedstawiciele humanistyki uniwersyteckiej: pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, w szczególności zaś specjaliści i czytelnicy przejawiający zainteresowania kulturą języka i biologicznymi uwarunkowaniom rozwoju i zaburzeń mowy,  językoznawstwem oraz logopedią.

Proces recenzji

Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

Etapy przyjmowania i procedury recenzowania artykułów:

Nadesłanie artykułu do publikacji w „Logopedii Silesianie” jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzowania przyjętej w czasopiśmie.

Redakcja „Logopedii Silesiany” prowadzi pierwszą selekcję nadesłanych tekstów. Podstawą kwalifikacji jest zgodność z profilem pisma oraz poprawność przygotowania redakcyjnego (zgodność z zaleceniami edytorskimi). Artykuły, które wstępnie zostały zaakceptowane przez Redakcję, są przysłane do dwóch zewnętrznych recenzentów (spoza jednostki, w której afiliowany jest autor) będących uznanymi autorytetami w swoich dziedzinach (double-blind review proces).

Recenzje są obustronnie anonimowe: redakcja przekazuje do recenzji tekst bez danych osobowych i autorzy nie znają tożsamości recenzentów.

Recenzja jest przygotowywana w formie pisemnej, na formularzu zamieszczonym na stronie www czasopisma. Recenzja kończy się jednoznaczną konkluzją, czy artykuł może być opublikowany w przedstawionej formie, wymaga poprawek i uzupełnień, czy też nie spełnia wymogów tekstu naukowego i nie nadaje się do druku.

Nazwiska recenzentów konkretnych tekstów nie są ujawniane. Lista recenzentów rocznika publikowana jest na stronie www pisma.

Po zapoznaniu się z dwoma recenzjami komitet redakcyjny podejmuje decyzję co do druku:

  1.  W przypadku recenzji z konkluzją pozytywną są one kierowane do autora z prośbą o ewentualne ustosunkowanie się do uwag krytycznych. Autor ma dwa tygodnie na odesłanie poprawionego / uzupełnionego tekstu.
  2. W przypadku sprzecznych recenzji (jedna zakończona konkluzją negatywną, druga pozytywną), a także w innych uzasadnionych wypadkach decyzja o zakwalifikowaniu tekstu do druku należy do komitetu redakcyjnego.

 

Recenzenci

Recenzenci rocznika 2012
Grażyna Gunia, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Edward Łuczyński, Uniwersytet Gdański (Polska)

Recenzenci rocznika 2013
Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Recenzenci rocznika 2014
Edward Łuczyński, Uniwersytet Gdański (Polska)
Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)

Recenzenci rocznika 2015
Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
Katarzyna Plutecka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)

Recenzenci rocznika 2016
Jacek Błeszyński, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
Paul Corthals, University College, Ghent, Health Care Department (Belgia),
Ewa Czaplewska, Uniwersytet Gdański (Polska)
Dobrinka Georgiewa, South-West University, Department of Logopedie, Błagojewgrad (Bułgaria),
Grażyna Gunia, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Zdzisław M. Kurkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
Edward Łuczyński, Uniwersytet Gdański (Polska)
Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
Jolanta Panasiuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
Katarzyna Plutecka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Małgorzata Rocławska-Daniluk, Uniwersytet Gdański (Polska)

Recenzenci rocznika 2017
Paul Corthals, University College Ghent, Health Care Department (Belgia)
Dobrinka Georgiewa, South-West University, Department of Logopedie, Błagojewgrad (Bułgaria)
Zdzisław M. Kurkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Agnieszka Myszka, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
Katarzyna Plutecka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)

Recenzenci rocznika 2018
Jolanta Bujak-Lechowicz (Akademia Ignatianum w Krakowie),
Paul CorthalsU niversity College Ghent, Health Care Department (Belgia),
Dobrinka Georgiewa, South-West University, Department of Logopedie, Błagojewgrad (Bułgaria),
Grażyna Gunia, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Zdzisław M. Kurkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
Edward Łuczyński, Uniwersytet Gdański (Polska)
Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Agnieszka Myszka (Uniwersytet Rzeszowski)
Katarzyna Plutecka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie),

Recenzenci rocznika 2019
Jacek Błeszyński, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
Jolanta Bujak-Lechowicz, PEDAGOGIUM, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie (Polska)
Jolanta Góral-Półrola, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach (Polska)
Olga Jauer-Niworowska, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Liliana Madelska, Uniwersytet Wiedeński (Austria)
Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Agnieszka Myszka, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
Marta Pančikova, Uniwersytet Ostrawski (Republika Czeska)
Katarzyna Plutecka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Polska)
Jana Raclavská, Uniwersytet w Ostrawie (Republika Czeska)
Baiba Trinite, Uniwersytet Lipawski (Łotwa)
Kateřina Vitásková, Uniwersytet Palackiego, Ołomuniec (Republika Czeska)

 

Harmonogram publikacji

Kolejne numery "Logopedii Silesiany" ukazują się w grudniu każdego roku. Publikowane są wyłącznie kompletne numery po przejściu pełnego procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego.


Polityka otwartego dostępu

"Logopedia Silesiana" jest czasopismem dostępnym w formule Open Access Gold z zachowaniem dwunastomiesięcznego embargo umożliwiającego sprzedaż egzemplarzy drukowanych. Po upływie okresu embargo, czasopismo będzie dostępne w formie pełnotekstowej na stronach internetowych logopediasilesiana@us.edu.pl oraz w bazach danych czasopism.


Historia czasopisma

Rocznik „Logopedia Silesiana” jest czasopismem wydawanym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach od 2012 roku, poświęconym kulturze języka i biologicznym uwarunkowaniom rozwoju i zaburzeń mowy. Przedmiot logopedycznych, naukowych dociekań sprawia, że periodyk ma charakter interdyscyplinarny. W opisie normy języka i zaburzeń językowych rysują się bowiem perspektywy psychologiczna, medyczna, lingwistyczna i pedagogiczna. W czasopiśmie prezentowane są dokonania i przemyślenia współczesnych terapeutów mowy i języka z kraju i zagranicy. Od lat Autorzy „Logopedii Silesiany” – reprezentujący różne dyscypliny naukowe – rozwijają stan wiedzy o języku, mowie i mówieniu w perspektywie rozmaitych koncepcji teoretycznych, z zastosowaniem odpowiednich metodologii i najnowszych instrumentariów badawczych. Z erudycją i naukowym zaangażowaniem każdorazowo dążą do tego, by przedstawiane wyniki badań, analizy i wnioski ich pracy znajdowały aplikację w ocenie, diagnozie i terapii osób z rozmaitymi trudnościami w komunikacji językowej.