Speech therapy for dysarthric disorders in amyotrophic lateral sclerosis


Abstract

The presented paper concerns the diagnostics and therapy of dysarthria in the course of amyotrophic lateral sclerosis (ALS, sclerosis lateralis amyotrophica, SLA, Charcot disease), one of the incurable neurodegenerative diseases. On the example of a 46-year-old patient, the characteristic symptoms of the disease were analyzed in relation to the speech therapy literature. The article was presented in the form of a case study due to the small number of patients with amyotrophic lateral sclerosis. The incidence of sporadic amyotrophic lateral sclerosis (SSLA) is on average 1.9 per 100,000 per year in both Europe and North America. The incidence of SLA is estimated to be about 7 out of 100,000 in the general population. The study used the “Ocena stanu dyzartrii” [Assessment of dysarthria status] by Izabela Gatkowska was supplemented with an interview with
the respondent and available medical documentation, and then a therapy plan was proposed.


Keywords

amyotrophic lateral sclerosis; dysarthria; speech therapy

Boksa, E. (2016). Dysfagia z perspektywy zaburzeń komunikacji językowej u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kraków: Libron.

Bryzik, B., & Gajos, S. (2014). Uczę się świata na nowo. Zeszyt ćwiczeń dla dorosłych afatyków. Vol. 2. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Darley, F.L., Aronson, A.E., & Brown, J.R. (1975). Motor speech disorders. Philadelphia: W.B. Saunders.

Gatkowska, I. (2012). Diagnoza dyzartrii u dorosłych w neurologii klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Grabias, S. (2001). Perspektywy opisu zaburzeń mowy. In: S. Grabias (ed.), Zaburzenia mowy (pp. 11–43). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Jastrzębowska, G. (1998). Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Jauer-Niworowska, O., & Kwasiborska, J. (2009). Dyzartria. Wskazówki do diagnozy różnicowej poszczególnych typów dyzartrii. Gliwice: Komlogo.

Kozubski, W., & Liberski, P.P. (eds.). (2006). Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Kubiszewska, J., & Kwieciński, H. (2010). Stwardnienie zanikowe boczne. Postępy Nauk Medycznych, 6, 440–448.

Michalik, M. (2004). O językoznawczą metodę w badaniach nad dyzartrią (na przykładzie pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym). Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica II, 19, 297–306.

Mirecka, U. (2015). Postępowanie logopedyczne w przypadku dyzartrii. In: S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (eds.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego (pp. 839–863). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Panasiuk, J. (2012). Diagnoza logopedyczna w przebiegu chorób neurologicznych u osób dorosłych. In: E. Czaplewska & S. Milewski (eds.), Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki (pp. 263–324). Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Przeździęk, M. (2011). Usprawnianie mowy w SM. Zestaw ćwiczeń logopedycznych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

Sovák, M. (1978). Logopedie. Praha: SPN.

Surowaniec, J. (1993). Podręczny słownik logopedyczny. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Tarkowski, Z. (2003). Diagnoza i terapia osób dorosłych z dysartrią. In: H. Łangowska-Reiner, J. Hajduk-Nijakowska (eds.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki (vol. 2, pp. 784–786). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Tarkowski, Z. (ed.). (1999). Dyzartria. Lublin: Fundacja ORATOR.

Wald, I. (1993). Genetyka chorób mięśni. In: I. Hausmanowa-Petrusewicz (ed.), Choroby mięśni (pp. 163–188). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Worms, P.M. (2001). The epidemiology of motor neuron diseases: A review of recent studies. Journal of the Neurological Sciences, 191, 3–9.

Wójtowiczowa, J. (1993). Logopedyczny zbiór wyrazów. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.


Published : 2022-06-28


BoksaE., & ŻabińskaK. (2022). Speech therapy for dysarthric disorders in amyotrophic lateral sclerosis. Logopedia Silesiana, 11(1), 1-45. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2022.11.01.03

Ewa Boksa  ewa.boksa@wp.pl
Jan Kochanowski University in Kielce  Poland
https://orcid.org/0000-0003-3041-8283

dr n. humanistycznych, językoznawca, tutor akademicki, neurologopeda i oligofrenopedagog. Obecnie adiunkt w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz neurologopeda w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego prowadzonym przez Centrum Medyczne Zdrowie w Kielcach. Inicjatorka i koordynatorka projektów naukowych i terapeutycznych, wśród nich należy wymienić: „Dziecko, które dobrze je, dobrze mówi. Postępowanie logopedyczne w dysfagii u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi i zaburzeniami rozwojowymi”, „Zrozumieć Dziecko- znaczy pomóc Rodzinie” oraz „Systemowa terapia językowa w dysleksji rozwojowej”.  Współtwórca programu studiów podyplomowych z logopedii ogólnej oraz studiów stacjonarnych I stopnia z logopedii ogólnej. Zainteresowania naukowe: zakłócenia komunikacji językowej dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi (dysleksja, profilaktyka i zaburzenia mowy u dzieci urodzonych z niskim napięciem posturalnym oraz asymetrią ułożeniową, autyzm, zespół Aspergera, mózgowe porażenie dziecięce, niepełnosprawność intelektualna) oraz zaburzenia mowy i komunikacji osób dorosłych (afazja, dyzartria). 


Katarzyna Żabińska 
Holistic Speech Therapy, Kielce  Poland
https://orcid.org/0000-0002-6824-7937
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.