Effects of speaker gender and child age on the prosody of parentese: cross-linguistic evidenceAbstract

Effects of speaker gender and child age on the prosody of parentese: cross-linguistic evidence „Spieszczenia” to wyrażenia językowe, jakimi posługują się dorośli, mówiąc do dzieci. Ich funkcją jest regulowanie pobudzenia i komunikowanie emocji. Ich suprasegmentalna prozodia ułatwia naukę języka. Ta „pouczająca prozodia” jest porównywana w języku angielskim i holenderskim oraz pomiędzy mową męską i żeńską, adresowaną do dzieci w wieku 0,5–2,4 lat. Zostały szczegółowo określone różnice w prozodii pomiędzy próbkami mowy kierowanej do dziecka i mowy kierowanej do dorosłych. Wykonano analizę ANCOVA, traktując parametry prozodii jako zmienne zależne, płeć dorosłych oraz język – jako stałe, a wiek dziecka – jako zmienną towarzyszącą. Kobiety bardziej uwypuklały intonację i modulowały ton głosu adekwatnie do wieku dziecka. Ton głosu był podniesiony dużo bardziej w grupie kobiet mówiących w języku amerykańskim. Szybkość mówienia była istotnie niższa w języku flamandzkim, holenderskim. Hipoteza zakłada, że ton głosu jest używany jako parajęzykowa cecha adresowana do młodszych niemowląt, a niższe tempo mówienia – do starszych dzieci, które zaczynają rozumieć komunikaty werbalne.


Published : 2014-01-01


CorthalsP. (2014). Effects of speaker gender and child age on the prosody of parentese: cross-linguistic evidence. Logopedia Silesiana, (3). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3163

Paul Corthals  logopediasilesiana@us.edu.pl
prof. dr hab., psycholog kliniczny. Jest kierownikiem Faculty of Education, Health and Social Work, University College Ghent w Belgii oraz szefem Departamentu Otolaryngologii, Logopedii i Audiologii Uniwersytetu w Gandawie. Jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się na klinicznych i logopedycznych problemach kształowania się mowy, przede wszystkim z perspektywy akustyki. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym.The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.