Effects of speaker gender and child age on the prosody of parentese: cross-linguistic evidenceAbstrakt

Effects of speaker gender and child age on the prosody of parentese: cross-linguistic evidence „Spieszczenia” to wyrażenia językowe, jakimi posługują się dorośli, mówiąc do dzieci. Ich funkcją jest regulowanie pobudzenia i komunikowanie emocji. Ich suprasegmentalna prozodia ułatwia naukę języka. Ta „pouczająca prozodia” jest porównywana w języku angielskim i holenderskim oraz pomiędzy mową męską i żeńską, adresowaną do dzieci w wieku 0,5–2,4 lat. Zostały szczegółowo określone różnice w prozodii pomiędzy próbkami mowy kierowanej do dziecka i mowy kierowanej do dorosłych. Wykonano analizę ANCOVA, traktując parametry prozodii jako zmienne zależne, płeć dorosłych oraz język – jako stałe, a wiek dziecka – jako zmienną towarzyszącą. Kobiety bardziej uwypuklały intonację i modulowały ton głosu adekwatnie do wieku dziecka. Ton głosu był podniesiony dużo bardziej w grupie kobiet mówiących w języku amerykańskim. Szybkość mówienia była istotnie niższa w języku flamandzkim, holenderskim. Hipoteza zakłada, że ton głosu jest używany jako parajęzykowa cecha adresowana do młodszych niemowląt, a niższe tempo mówienia – do starszych dzieci, które zaczynają rozumieć komunikaty werbalne.

Pobierz

Opublikowane : 2014-01-01


Corthals, P. (2014). Effects of speaker gender and child age on the prosody of parentese: cross-linguistic evidence. Logopedia Silesiana, (3). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/3163

Paul Corthals  logopediasilesiana@us.edu.pl
prof. dr hab., psycholog kliniczny. Jest kierownikiem Faculty of Education, Health and Social Work, University College Ghent w Belgii oraz szefem Departamentu Otolaryngologii, Logopedii i Audiologii Uniwersytetu w Gandawie. Jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się na klinicznych i logopedycznych problemach kształowania się mowy, przede wszystkim z perspektywy akustyki. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym.