Metody kształtowania mowy u dzieci niesłyszących. Przegląd stanowiskAbstract

The article focuses on theoretical approaches present in the subject literature regarding the essence and efficiency conditions of communication of deaf children. The main aim of this article is to show the directions of desirable changes resulting not only from the use of selected methods, but present also in philosophical approaches to this problem. Currently, the prevailing view is that education and rehabilitation of deaf children are most effective when the communication process includes various codes, that is, not only speech, but manual codes too, such as: cued speech, dactylography, and ideographic signs of sign language.
Key words: efficiency of communicationspeech shaping methods, deaf children

Ewing I.: O odczytywaniu mowy z ust i aparatach słuchowych. Przeł. M. Góralówna. Warszawa, Polski Związek Głuchych 1974.

Grabias S.: Język w nauczaniu niesłyszących. Zasady programowania systemu komunikacyjnego. W: Głuchota a język. Red. Idem. Lublin, Wydaw. UMCS, Polski Związek Głuchych 1994, s. 185–221.

Korzon A.: Totalna komunikacja jako podejście wspomagające rozwój zdolności językowych uczniów głuchych. Kraków, Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej 2001.

Korzon A., Plutecka K.: Kształcenie zintegrowane uczniów niesłyszących w teorii i praktyce edukacyjnej. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls 2010.

Krakowiak K.: W sprawie kształcenia języka dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem. Lublin, Wydaw. UMCS 1998.

Loebl W.: Refleksje wokół komunikacji międzyludzkiej – implikacje dla interwencji językowej osób z problemami porozumiewania. „Szkoła Specjalna” 2001, nr 3, s. 137–140.

Mikulska D.: Znaki zamiast grzechotki. http://migowy.pl/pdf/bobomigi_artykul_naukowy.pdf [data dostępu: 30.10.2015].

Muzyka E.: Komunikacyjna sprawność społeczna dzieci niesłyszących. „Logopedia” 2003, t. 32, s. 139–155.

Perier O.: Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu. Przeł. T. Gałkowski, Warszawa, WSiP 1992.

Pietrzak W.: Dzieci z wadą słuchu. W: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Red. I. Obuchowska. Warszawa, WSiP 1999.

Rakowska A.: Jak porozumiewają się dzieci niesłyszące z osobami słyszącymi. Kraków, Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej 2000.

Rakowska A.: Rozwój systemu gramatycznego u dzieci głuchych. Kraków, Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1992.

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. Dz. U. 2015, poz. 1113.

Szczepankowski B.: Niesłyszący, głusi, głuchoniemi. Wyrównywanie szans. Warszawa, WSiP 1999.

Szczepankowski B., Koncewicz D.: Język migowy w terapii. Łódź, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 2008.

Tomaszewski P.: Język dzieci głuchych – wskazówki dla edukacji szkolnej. „Szkoła Specjalna” 2005, nr 3, s. 167–181.

Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dz. U. 1991 nr 95, poz. 425.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Dz. U. 2011 nr 209, poz. 1243.

Wereszka K.: Wykorzystywanie metody kombinowanej w edukacji dzieci niesłyszących. „Szkoła Specjalna” 2013, nr 2, s. 154–156.


Published : 2016-12-22


PluteckaK. (2016). Metody kształtowania mowy u dzieci niesłyszących. Przegląd stanowisk. Logopedia Silesiana, (5), 59-72. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7267

Katarzyna Plutecka  katarzyna.plutecka@up.krakow.pl
Instytut Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.