Opóźniony rozwój mowy i jego wpływ na rozwój dziecka. Studium przypadku chłopca z ryzykiem dysleksjiAbstrakt

Nowadays the importance of wellbeing and preventing diseases is widely recognized. People living fast paced lives are bombarded with visual stimuli, such as TV, Internet, social media, image advertisements or even emoticons on mobile phones. This is not without effect on traditional verbal communication. People spend less and less time talking to their children, which is crucial in developing communication skills; instead, they tend to spend more time watching TV or browsing the Internet. This is detrimental to the children, especially in the phrase of their language development; neglecting it can potentially create some serious problems. This article presents a case study of a boy diagnosed with the delayed speech development and potential risk of dyslexia disorder. The first part shows the standards of speech development and some disorders. The second part concerns the process of diagnosing the boy, and the third part indicates a direction for his therapy.
Key words: speech development, dyslexia, delayed speech development, speech disorder therapy

Bogdanowicz M.: O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. Gdańsk, Wydaw. Popularnonaukowe „Linea” 2008.

Bogdanowicz M.: Ryzyko dysleksji – problem i diagnozowanie. Gdańsk, Pracownia Testów Psychologicznych 2008.

Bogdanowicz M., Adryjanek A., Rożyńska M.: Uczeń z dysleksją w domu. Poradnik nie tylko dla rodziców. Gdynia, Operon 2011.

Cieszyńska J.: Zaburzenia linearnego porządkowania, czyli dysleksja. W: Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej – metoda krakowska. Red. J. Cieszyńska, Z. Orłowska-Popek, M. Korendo. Kraków, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2010, s. 37–51.

Cieszyńska J.: Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji? Kraków, Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie 2005.

Gąsowska T., Pietrzak‑Stępkowska Z.: Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. Warszawa, WSiP 1984.

Jastrzębowska G.: Istota i klasyfikacja opóźnień rozwoju mowy. „Audiofonologia” 1997, t. 10, s. 70.

Kaczmarek L.: Nasze dziecko uczy się mowy. Lublin, Wydaw. Lubelskie 1986.

Kostrzewski J.: Diagnoza dysleksji. „Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego – Polskie Towarzystwo Dysleksji” 1995, s. 31−33.

Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska. Opole, Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego 2003.

Łobacz P.: Prawidłowy rozwój mowy dziecka. W: Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki. Red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska. Opole, Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego 2005, s. 231−268.

Podstawy neurologopedii. Red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska. Opole, Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego 2005.

Styczek I.: Logopedia. Warszawa, PWN 1979.

Szopa J., Mleczko E., Żak S.: Podstawy antropomotoryki. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 1998, s. 62.

Zaleski T.: Opóźniony rozwój mowy. Warszawa, PZWL 1992, s. 42–46.

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-20


Michalczyk, A. (2016). Opóźniony rozwój mowy i jego wpływ na rozwój dziecka. Studium przypadku chłopca z ryzykiem dysleksji. Logopedia Silesiana, (5), 337-356. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7284

Anna Michalczyk  anna.michalczyk@up.krakow.pl
Instytut Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie