Teoria ograniczeń (<i>Theory of Constraints</i> – TOC) w kontekście wspierania procesu terapii osób jąkających sięAbstract

Theory of Constraints – TOC in the Context of Stammering Treatment Support
The article aims at presenting the practical aspects of the application of TOC (The Theory of Constraints) in the treatment offered to stuttering people. The issues described in the article refer to actions taken within the framework of methodological innovation: “I say what I think” – the TOC method used for training speech fluency and implemented during group therapy activities of stuttering children and youth organized by the Psychological and Pedagogical Clinic in Ciechanów. In her text, the authoress proposes to modify the use of three graphical TOC tools used in support of therapy for stuttering people, namely: the logical branch, the cloud and the ambitious target tree.
Key words: stuttering therapy, Theory of Constraints (TOC), support method   

Adamczyk B.: Mój permanentny konflikt z dorosłymi jąkającymi się. Chodzi o motywację. „Logopedia” 2002, t. 30. Lublin, s. 213–216.

Adams M.: Myślenie pytaniami. Przeł. A. Wojtaszczyk. Warszawa, Studio Emka 2007. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-5). Washington, American Psychiatric Association 2013.

Ashlag Y.: Zasady TOC. Zarządzanie ograniczeniami rozwoju biznesu. Przeł. M. Kowalczyk. Warszawa, Mint Books 2015.

Aten J.L.: Radzenie sobie z lękiem i napięciem w jąkaniu. W: Jąkanie – eksperci radzą. Red. S.B. Hood. Przeł. K. Gaweł, M. Węsierska. Katowice, Centrum Logopedyczne 2015, s. 57–61.

Beilby J.: Psychosocial impact of living with a stuttering disorder: Knowing is not enough. „Seminars in Speech & Language” 2014, vol. 35, issue 2, s. 132–143.

„Bliżej Przedszkola”: 2011, nr 9.120; 2011, nr 11.122; 2012, nr 7–8.130–131; 2012, nr 9.132; 2012, nr 10.133; 2013, nr 2.137.

Blood G.: Bullying&SLPs. Enhancing our Roles as Advocates for Students who Stutter [broszura]. Memphis, The Stuttering Foundation.https://www.stutteringhelp.org/sites/default/file/Bullying_Brochure_draft.pdf [data dostępu: 18.03.2017].

Blood G.: Logopedzi wobec mobbingu szkolnego. Wzmacnianie roli logopedów jako rzeczników uczniów jąkających się [broszura]. Przeł. Z. Byszewska, I. Michta. Konsult. K. Węsierska. Memphis, The Stuttering Foundation. https://www.stutteringhelp.org/sites/default/files/bullying_polish.pdf [data dostępu: 18.03.2017].

Bono E. de: Sześć myślowych kapeluszy. [Przeł. J. Krzemień-Rusche] Gliwice, Helion 2008.

Borisavljevic S.: Materiały szkoleniowe TOCfE. Przeł. M. Piernikowska. Gdańsk, Transfer Learning 2006.

Chmela K.A., Reardon N.: Jak skutecznie pracować nad postawami i emocjami w terapii jąkania. Red. L.A. Scott. Przeł. M. Kądzioła, M. Wąsierska. Katowice, Centrum Logopedyczne 2014.

Chęciek M.: Jąkanie. Diagnoza – terapia – program. Kraków, Impuls 2007.

Chęciek M.: Kwestionariusza Cooperów do oceny jąkania. Zarys terapii. Lublin, Wydaw. Fundacji „Orator” 2001.

Chęciek M.: Podejście do terapii jąkania jako zaburzenia kognitywno-lingwinistycznego. W: Diagnoza i terapia w logopedii. Red. J. Porayski-Pomsta. W: „Z Prac Towarzystwa Kultury Języka”. T. 7. Warszawa, Towarzystwo Kultury Języka Sekcja Logopedyczna, Elipsa 2008, s. 243–270.

Chęciek M., Bijak E.: Fragmentaryczne wyniki badań nad motywacją do terapii jąkania uczniów szkoły średniej. W: „Logopedia Silesiana” 2015, nr 4, s. 158–169.

Chęciek M., Bijak E., Kamińska D.: Jąkanie. Skuteczne techniki płynnego mówienia. TPM i TDSM w Zmodyfikowanym Programie Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się. Gdańsk, Harmonia Universalis 2014.

Człowiek wobec ograniczeń. Z. Tarkowski J. Jastrzębowska. Warszawa, Wydaw. Fundacji „Orator” 2002.

Dell C.W.: Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Kraków, Impuls 2008.

Dłużniewska A.: Narzędzia TOC w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. „Meritum” 2009, nr 2 (13), s. 44–47.

Dłużniewska A.: TOC – Theory of Constraints (teoria ograniczeń) – w wychowaniu ku wartościom. „Meritum” 2008, nr 1 (8), s. 21–25.

Faściszewska M.: Swoiste zjawiska językowe występujące w tekstach dialogowych i narracyjnych tworzonych przez osoby jąkające się. W: Zaburzenia płynności mówienia – teoria i praktyka. T. 1. Red. K. Węsierska. Katowice, Komlogo, Uniwersytet Śląski w Katowicach 2015.

Geus E. de: Czasami po prostu się jąkam. Książka dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Przeł. M. Węsierska. Katowice, Centrum Logopedyczne 2013.

Goldratt E.M., Cox J.: Cel I. Przeł. M. Duraj-Czyżewska. Warszawa, Mint Books 2008.

Goldratt E.M., Cox J.: The Goal. New York, Croton-on-Hudson, 1984.

Goldratt R., Weiss N.: Significant enhancement of academic achievement through application of the Theory of Constraints (TOC). „Human Systems Management” 2005, nr 24, s. 13–19.

Gonzalez A. et al.: Success… an adventure. Learning to think for yourself and to work with others. USA, Sirias Consulting 2007.

Góral-Półrola J.: Jąkanie. Analiza procesu komunikacji słownej. Kraków, Impuls 2016.

Gregory H.: Jąkanie: Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? „Logopedia” 1994, t. 21, s. 25–29.

Guitar B., Conture E.G.: Dziecko, które się jąka. Informacje dla pediatry. [Przeł. M. Węsierska]. Katowice, Centrum Logopedyczne 2012.

Hetmańczyk-Bajer H.: Teoria ograniczeń w kontekście szeroko pojętych działań oświatowych. „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych” 2013, nr 1, s. 47–68.

Hetmańczyk-Bajer H.: Wykorzystanie Teorii Ograniczeń w procesie kształtowania kompetencji społecznych uczniów w młodszym wieku szkolnym. „Chowanna” 2012, nr 2 (39), s. 225–236.

Holte D.L.: Głos odzyskany. Poradnik dla rodziców dzieci jąkających się. Przeł. T. Sokala, J. Ferlin. Kraków, Wydaw. Edukacyjne 2016.

Hulit L.M.: Straight Talk on Stuttering: Information, Encouragement, and Counsel for Stutterers, Caregivers, and Speech-Language Clinicians. Springfield, Charles C. Thomas 1996.

Jąkanie – eksperci radzą. Red. S.B. Hood. Przeł. K. Gaweł, M. Węsierska. Katowice, Centrum Logopedyczne 2015.

Kamińska D.: Jak bawić się i uczyć z pasją. Zastosowanie narzędzi myślowych TOC w pracy z dziećmi. Kraków, Centrum Edukacji „Bliżej Przedszkola” 2017.

Kamińska D.: Psychoterapia i socjoterapia w pracy z osobami jąkającymi się. „Logopedia Silesiana” 2014, nr 3, s. 266–270.

Kamińska D.: Wspomaganie płynności mowy dziecka – profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego. Kraków, Impuls 2010.

Kelman E., Whyte A.: Understanding Stammering or Stuttering (A Guide for parents, Teachers and Other Proffesionals). Foreword M. Palin. London–Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers 2012.

Kelman E., Nicholas A.: Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym. Podejście interakcyjne rodzic – dziecko – Palin PCI. Przeł. M. Kądzioła. Gdańsk, Harmonia Universalis 2013.

Leary M., Kowalski R.M.: Lęk społeczny. Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2001.

Maslow A.: Motywacja i osobowość. [Przeł. J. Radzicki]. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 2009.

Metoda „KLANZY”: www.klanza.org.pl/METODA_KLANZY [data dostępu: 18.03.2017].

Meyer D.: The Why and How of Thinking in School. USA, Published by D. Meyer 2011.

O’Connor F.: Frequently Asked Questions About Stuttering. New York, Rosen Publishing Group 2008.

Pankin H., Elsässer U.: NLP w logopedii. Przeł. M. Wojdak-Piątkowska. Gdańsk, Harmonia Universalis 2012.

Przybyla O., Woźniak T.: Projekt Network for Tuning Standards and Quality of Education Programmes for Speach and Language Therapists in Europe – cel i założenia. „Logopedia Silesiana” 2012, t. 1. Katowice, s. 212–213.

Roberts D.: Storytelling for better behavior. Using traditional tales to explore responsibility, decision making and conflict resolution. UK, Speechmark 2012.

Sinacka-Kubik E.: Zarządzanie ograniczeniami – jak pomóc dziecku z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym? „Dysleksja. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji” 2011, nr 2 (10), s. 1–14.

Stromsta C.: Stuttering: Its Nature and Management. Memphis, Stuttering Foundation of America 2008. The Stuttering Foundation of America. www.stutteringhelp.org [data dostępu: 18.03.2017].

Suerken K.: Techniki aktywizujące myślenie – TOC. Warszawa, MSCDN & TOCfE 2009.

Tarkowski Z.: Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy. Gdańsk, Grupa Wydawnicza Harmonia 2016.

Tarkowski Z.: Jąkanie. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 1999, s. 9–13.

Tarkowski Z.: Kwestionariusz niepłynności mówienia i logofobii (diagnoza i terapia jąkania). Lublin, Wydaw. Fundacji „Orator” 2001.

Tarkowski Z.: Psychosomatyka jąkania. Wydaw. Fundacji „Orator” 2007.

Tarkowski Z.: Zmiana postaw wobec jąkania. Lublin, Wydaw. Fundacji „Orator” 2008.

Tarkowski Z., Góral-Półrola J.: Skala motywacji do terapii jąkania. Lublin, Wydaw. Fundacji „Orator” 2012.

Tarkowski Z., Góral-Półrola J.: Skala samooceny i oceny jąkania. Lublin–Kielce, Wydaw. Fundacji „Orator”, Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, 2012.

TOC – Theory of Constraints. www.toc-goldratt.com [data dostępu: 18.03.2017].

TOC Consulting. www.toc-consulting.pl [data dostępu: 18.03.2017].

TOC for Education. www.tocforeducation.com [data dostępu: 18.03.2017].

TOCfE Polska (TOC dla Edukacji Polska). ww.toc.edu.pl [data dostępu: 18.03.2017].

Vujicic N.: Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń! Przeł. M. Stegenka. Wrocław, Aetos Media 2012, s. 150.

Weissboim V., Weiss N.: Wielozakresowy Organizator Wiedzy. Przełom w przekazie treści nauczania według TOC Teoria Ograniczeń. Fundacja Teorii Ograniczeń dla Edukacji 2000.

Węsierska K.: Logopeda jako specjalista w dziedzinie zaburzeń płynności mowy. W: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. T. 1. Red. K. Węsierska. Katowice, Komlogo, Uniwersytet Śląski 2015, s. 101–113.

Węsierska K., Jeziorczak B.: Czy moje dziecko się jąka? Przewodnik dla rodziców małych dzieci, które mają problem z płynnym mówieniem. Katowice, Centrum Logopedyczne 2011.

Węsierska K., Mazur M.: Czynniki genetyczne w etiologii jąkania – doniesienia z badań. „Forum Logopedyczne” 2012, nr 20, s. 90–94.

Wittgenstein L.: Tractatus logico-philosophicus. Przekład, wstęp B. Wolniewicz. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 2000.

Woźniak T.: Neuroanatomiczne przyczyny jąkania. „Logopedia” 2016, t. 45, s. 175–187.

Woźniak T.: Standard postępowania logopedycznego w przypadku jąkania. „Logopedia” 2008, t. 37, s. 217–226.

Woźniak T.: Teorie pochodzenia jąkania oparte na dowodach. W: „Logopedia Silesiana” 2015, nr 4, s. 72–80

Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V.: Psychologia. Kluczowe kompetencje. Motywacja i uczenie się. T. 2. Przeł. M. Guzowska-Dąbrowska, J. Radzicki, E. Czerniawska. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 2012.


Published : 2017-12-20


KamińskaD. (2017). Teoria ograniczeń (<i>Theory of Constraints</i&gt; – TOC) w kontekście wspierania procesu terapii osób jąkających się. Logopedia Silesiana, (6), 234-268. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7315

Dorota Kamińska  logopediasilesiana@us.edu.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.