Doctor–Patient Communication – According to PatientsAbstract

This article is concerned with the important issue of communication between doctors and patients. A patient’s agreement to proposed therapy, his or her cooperation, and engagement in the therapeutic process to a large extent depend on the communicative skills of a doctor or therapist. This article stems from the survey carried out among the patients of the Clinical Hospital of the University Medical Centre in Gdansk, and, thereby, it attempts to evaluate the aforementioned skills.


Aitini E.: Training Young Oncologists in Doctor–Patient Relationships. „Journal of Cancer Education” 2011, vol. 27, nr 1, s. 186–187.

Aitini E., Aleotti P.: Breaking Bad News in Oncology: Like Walk in the Twilight? „Annals of Oncology” 2006, vol. 17, issue 3, s. 359–360.

Aitini E., Adami F., Cetto G.L.: End of Life in Cancer Patients: Drugs or Words? „Annals of Oncology” 2010, vol. 21, issue 5, s. 914–915.

Alichniewicz A., Szczęsna A.: Drugi język medykalizacji. W: Komunikowanie się lekarza z pacjentem. Red. J. Barański, E. Waszyński, A. Steciwko. Wrocław, Astrum 2000, s. 194–201.

Baile W.F., Baron A.: Patient–Physician Communication in Oncology: Past, Present and Future. „Current Opinion in Oncology” 2005, vol. 17, issue 4, s. 331–335.

Baile W.F. et al.: SPIKES – A Six-step Protocol for Delivering Bad News: Application to the Patient with Cancer

Barrett A.: Our Language. Ourseleves. „The Journal of Medicine Humanities” 1994, vol. 15, nr 1, s. 31–49.

Błaszczak M., Zioło A., Kawiak-Jawor E.: Relation Doctor–Patient – from Paternalism to Partnership. „Zdrowie Publiczne – Polish Journal of Public Health” 2011, vol. 121, no. 1, s. 95–98.

Borys B.: Psychologiczne potencjały zdrowia. „Gazeta AMG” 2008, R. 18, nr 122, s. 19–21.

Broczek K.: Komunikacja z pacjentami w starszym wieku – klucz do sukcesu w opiece geriatrycznej. „Postępy Nauk Medycznych” 2015, t. 28, nr 7, s. 444–450.

Burnette D., SUN F.: Global Aging in the Twenty-First Century: Prospects, Challenges, and Directions for Action. W: The Oxford Handbook of Social Work in Health and Aging. Eds. D.B. Kaplan, B. Berkman. Oxford, Oxford University Press 2016, s. 575–586.

Caris-Verhallen W.M. et al.: Factors Related to Nurse Communication with Elderly People. „Journal of Advanced Nursing” 1999, vol. 30, issue 5, s. 1106–1117.

Dibbelt S. et al.: Patient–Doctor Interaction in Rehabilitation: The Relationship between Perceived Interaction Quality and Long-Term Treatment Results. „Patient Education and Counseling” 2009, vol. 76, issue 3, s. 328–335.

Drossman D.A. et al.: Sexual and Physical Abuse and Gastrointestinal Illness. Review and recommendation. „Annals of Internal Medicine” 1995, vol. 123, nr 10, s. 782–794.

Emanuel J.E., Emanuel L.L.: Four Models of the Physician – Patient Relationship. „Journal of the American Medical Association” 1992, vol. 267, no. 16, s. 2221–2226.

Flocke S.A., Miller W.L., Crabtree B.F.: Relationships between Physician Practice Style, Patient Satisfaction, and Attributes of Primary Care. „The Journal of Family Practice” 2002, vol. 51, nr 10, s. 835–840.

Grabias S.: Język w zachowaniach społecznych. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2001.

Jarosz M. J., Kawczyńska-Butrym Z., Włoszczak-Szubzda A.: Modele komunikacyjne relacji lekarz – pacjent – rodzina. „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2012, t. 18, nr 3, s. 212–218.

Kliszcz J., Trzeciak B.: Komunikacja w relacji lekarz-pacjent. Gdańsk, Wydaw. Akademii Medycznej w Gdańsku 1991.

Komp K., Aartsen M.: Introduction: Older People under Magnifying Glass. W: Old Age in Europe: A Textbook of Gerontology. Eds. K. Komp, M. Aartsen. New York – London, Springer 2013, s. 1–14.

Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia. Dz.U. 1948 nr 61 poz. 477.

Kotlinowska B., Wilusz M.: Breaking bad news – information for doctors. „Przegląd Lekarski” 2010, nr 3, s. 228–230.

Laskowska E, Tulińska M.: Jakość relacji lekarz–pacjent i jej wpływ na proces zdrowienia. „Neuroskop” 2006, nr 8, s. 163–166.

Leathers D.G.: Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania. Przeł. M. Trzcińska. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 2007.

Letkiewicz S.: Relacja lekarz – pacjent w dobie komercjalizacji medycyny. „Przegląd Urologiczny” 2010, nr 64, s. 48–50.

Lin C.S., Hsu M.Y., Chong C.F.: Differences between Emergency Patients and Their Doctors in the Perception of Physician Empathy: Implication for Medical Education. „Education of Health” 2008, vol. 21, issue 2, s. 144.

Mehrabian A., Ferris S.R.: Inference of Attitudes from Nonverbal Communication in Two Channels. „Journal of Consulting Psychology” 1967, 31 (3), s. 248–252.

Mehrabian A., Wiener M.: Decoding of Inconsistent Communications. „Journal of Personality and Social Psychology” 1967, 6 (1), s. 109–114.

Milewski S., Kaczorowska-Bray K., Sulkowska A.: Doctor–Patient Communication – A Patients’ Perspective. „Вестник образования и науки. Педагогика. Психология. Медицина” 2012, выпуск 1 (3), s. 76–82.

Northouse P.G., Northouse L.L.: Health Communication: Strategies for Health Professionals. Norwalk, Appleton and Lange 1992.

Ommen O. et al.: The Relationship between Social Support, Shared Decision-Making and Patient’s Trust in Doctors: A Cross-Sectional Survey of 2,197 Inpatients Using the Cologne Patient Questionnaire. „International Journal of Public Health” 2011, vol. 56, nr 3, 2011, s. 319–327.

Osmólska-Bogucka A.: W poszukiwaniu uniwersalnego schematu relacji pacjent – lekarz i lekarz – pacjent. Przegląd piśmiennictwa. „Magazyn Stomatologiczny” 2014, nr 12, s. 128–132.

Ostrowska, A.: Modele relacji lekarz – pacjent. W: Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie, analiz. Red. A. Ostrowska. Warszawa, Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 2009, s. 236–250.

Palacios R.: The Future of Global Ageing. „International Journal of Epidemiology” 2002, vol. 31, issue 4, s. 786–791.

Park E., Song M.: Communication Barriers Perceived by Older Patients and Nurses. „International Journal of Nursing Studies” 2005, vol. 42, issue 2, s. 159–166.

Porayski-Pomsta J.: O funkcji terapeutycznej mowy. W: Diagnoza i terapia w logopedii. Red. J. Porayski-Pomsta. Warszawa, Elipsa 2008, s. 13–24.

Ridd M.J. et al.: Patient-Doctor Depth-of-Relationship Scale: Development and Validation. „Annals of Family Medicine” 2011, vol. 9, nr 6, s. 538–545.

Rogiewicz M., Buczkowski K.: Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i pacjenta z lekarzem. W: Komunikowanie się lekarza z pacjentem. Red. J. Barański, E. Waszyński., A. Steciwko. Wrocław, Astrum 2000, s. 39–62.

Rollnick S., Miller W.R., Butle C.C.: Wywiad motywujący w opiece zdrowotnej. Warszawa, Wydaw. SWPS Academica 2010.

Siejka D.: Relacja lekarz – pacjent – istotny element specjalizacji nie tylko lekarza rodzinnego. W: Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną. Wybrane zagadnienia. Red. A. Steciwko, J. Barański. Wrocław, Elsevier Urban & Partner 2012, s. 69–80.

Sikorski W.: Komunikacyjne i terapeutyczne znaczenie zachowań niewerbalnych terapeuty i pacjenta. „Psychoterapia” 2009, nr 151, s. 17–27.

Stangierska I., Horst-Sikorska W.: Ogólne zasady komunikacji między pacjentem a lekarzem. „Forum Medycyny Rodzinnej” 2007, nr 1, s. 58–68.

Steuden S.: Psychologia starzenia się i starości. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 2012.

Szukalski P. et al.: To idzie starość – polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polsk [praca naukowo-badawcza przygotowana przez zespół ekspertów Fundacji Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych]. Warszawa, Instytut Spraw Publicznych 2008.

Szulc R.: Komunikacja lekarz–pacjent. Spojrzenie nauczyciela – klinicysty i pacjenta. „Anestezjologia i Ratownictwo” 2010, nr 4, s. 99–110.

Tlaśka K.: „Psycholingwistyczne aspekty komunikacji lekarz – pacjent”. Promotor: E. Łuczyński. Gdańsk, Uniwersytet Gdański 2018.

Thygeson M., Morrisey L., Ulstad V.: Adaptive Leadership and the Practice of Medicine: A Complexity- Based Approach to Reframing the Doctor–Patient Relationship. „Journal of Evaluation of Clinical Practice” 2010, vol. 16, issue 5, s. 1009–1015.

Tomecki R.: Komentarz do artykułu pt.: Rozpoznawanie i leczenie zespołu jelita drażliwego. „Aktualny stan wiedzy. Medycyna po Dyplomie” 2006, nr 15, s. 42–43.

Travaline J.M., Ruchinskas R., D’Alonzo G.E.: Patient–Physician Communication: Why and How. „The Journal of the American Osteopathic Association” 2005, vol. 105, no. 1, s. 13–18.

Waszyński E., Steciwko A., Barański J.: Od redaktorów. W: Komunikowanie się lekarza z pacjentem. Red. J. Barański, E. Waszyński., A. Steciwko. Wrocław, Astrum 2000, s. 9–10.

Woźniak O.: Medycyna to sztuka rozmowy. Wywiad z prof. A. Szczeklikiem. „Gazeta Wyborcza” 2011. http://wyborcza.pl/1,75402,11083642,Prof__Andrzej_Szczeklik__Medycyna_to_sztuka_rozmowy.html [data dostępu: 13.06.2017].

Wroński K. et al.: Opinie pacjentów na temat modelu paternalistycznego w relacji lekarz–pacjent. „Journal of Oncology” 2009, vol. 59, nr 8, s. 266–273.

Zembala A.: Modele komunikacyjne w relacjach lekarz – pacjent. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Ścisłe” 2015, nr 11, s. 35–50.


Published : 2018-12-23


SulkowskaA., MilewskiS., & Kaczorowska-BrayK. (2018). Doctor–Patient Communication – According to Patients. Logopedia Silesiana, (7), 36-55. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8235

Agnieszka Sulkowska  logopediasilesiana@us.edu.pl
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Gdańsk  Poland
https://orcid.org/0000-0002-5652-6891
Stanisław Milewski 
Katedra Logopedii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański  Poland
https://orcid.org/0000-0002-9260-3014
Katarzyna Kaczorowska-Bray 
Katedra Logopedii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański  Poland
https://orcid.org/0000-0003-4510-9002Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.