Epilepsy in Diagnosis and Logopaedic Therapy: A Case StudyAbstract

Epilepsy in children leads to disorders in their psychomotor development or the loss of their acquired skills. Successful pharmacological treatment of epilepsy provides grounds for effective therapeutic measures. The goal of this article is to present the dynamics of neurodevelopmental disorders in the course of the severe symptomatic epilepsy with status epileptici which affected a 10-year-old girl. As a result of longitudinal studies, four stages were distinguished which determined the dynamics of development of the disease: 1) up to the age of 10, when the child’s psychomotor development proceeded correctly, 2) between the ages of 10 and 15, when, because of epilepsy, the disorders in the cognitive, linguistic, emotional, behavioural, motor, and vegetative spheres occurred, which assumed the form of profound dementia, 3) between the ages of 16 and 17, when the balance of the bioelectric activity of the brain was achieved owing to the optimisation of pharmacological treatment, 4) between the ages of 17 and 25, when, after the multi-specialist therapy, there was a significant improvement in the functioning of all the disordered spheres, which enabled the patient to finish junior and senior high school, apply to a university, obtain very good results in learning, and to achieve spectacular successes in sport.


Austin J.K., Dunn D.W.: Progressive behavioral changes in children with epilepsy. “Progress in Brain Research” 2002, vol. 135, s. 419–427.

Baulac M. et al.: Epilepsy priorities in Europe: A report of the ILAE–IBE Epilepsy Advocacy Europe Task Force. “Epilepsia” 2015, no. 56 (11), s. 1687–1695.

Berg A.T. et al.: Revised terminology and concepts for organization of seizures and epilepsies: report of the ILAE Commission on Classification and Terminology, 2005–2009. “Epilepsia” 2010, no. 51 (4), s. 676–685.

Bergey G.K.: Neurostimulation in the treatment of epilepsy. “Experimental Neurology” 2013, no. 244, s. 87–95.

Birbeck G.L. et al.: Seizure reduction and quality of life improvements in people with epilepsy. “Epilepsia” 2002, no. 43 (5), s. 535–538.

Brodtkorb E.: Common imitators of epilepsy. “Acta Neurologica Scandinavica. Supplementum” 127 (196), s. 5–10.

Davies S., Heyman I., Goodman R.: A population survey of mental health problems in children with epilepsy. “Developmental Medicine & Child Neurology” 2003, no. 45 (5), s. 292–295.

Duncan J.S.: Epilepsy surgery. “Clinical Medicine” 2007, no. 7 (2), s. 137–142.

Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. I. Obuchowska. Warszawa, Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne 1991.

Eadie M.J.: Shortcomings in the current treatment of epilepsy. „Expert Review of Neurotherapeutics” 2012, no. 12 (12), s. 1419–1427.

Fisher R.S. et al.: ILAE official report: a practical clinical definition of epilepsy. “Epilepsia” 2014, no. 55 (4), s. 475–482.

Fisher R. et al.: Epileptic seizures and epilepsy: definitions proposed by the International League Against Epilepsy (ILAE) and the International Bureau for Epilepsy (IBE). “Epilepsia” 2005, no. 46 (4), s. 470–472.

Forsgren L. et al.: The epidemiology of epilepsy in Europe – a systematic review. “European Journal of Neurology” 2005, no. 12 (4), s. 245–253.

Grabias S.: Logopedia – nauka o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowaniach językowych. „Logopedia” 2010/2011, t. 39/40, s. 9–34.

Hitiris N. et al.: Mortality in epilepsy. „Epilepsy Behavior” 2007, no. 10 (3), s. 363–376.

Hoffman-Zacharska D.: Encefalopatie padaczkowe – diagnostyka następnej generacji. „Neurologia Dziecięca” 2017, vol. 26, nr 52, s. 75–83.

Hubel D.H., Wiesel T.N.: Early exploration of the visual cortex. „Neuron” 1998, vol. 20, no. 3, s. 401–402.

Kościelska M.: Psychologiczne problemy padaczki u dzieci. Warszawa, PWN 1976.

Kozłowska M.: Standard postępowania logopedycznego w przypadku dzieci z padaczką. Red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2015, s. 347-362.

Kozłowska M., Chrościńska-Krawczyk M: Padaczka. Zaburzenia językowe u dzieci z padaczką. W: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Red. S. Grabias, Z.M. Kurkowski. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2012, s. 397–411.

Kozłowska M., Panasiuk J.: Narzędzie lingwistyczne do oceny zaburzeń poznawczych u dzieci z padaczką. W: Metody i narzędzia lingwistyczne w logopedii. Red. M. Kurowska, E. Wolańska. W: „Z Prac Towarzystwa Kultury Języka”. T. 12. Warszawa, Elipsa 2015, s. 183–195.

Kozłowska M., Panasiuk J.: Zaburzenia rozwoju ruchowego, poznawczego i komunikacyjnego u dzieci z padaczką. W: Innowacje w fizjoterapii. Red. M. Olszówka, R. Karpiński. Lublin, Wydaw. Fundacji TYGIEL 2015, s. 120-135.

Levisohn P. M.: The autism-epilepsy connection. “Epilepsia” 2007, no. 48, Supplement 9, s. 33–35.

Magiorkinis E., Sidiropoulou K., Diamantis A.: Hallmarks in the History of Epilepsy: From Antiquity Till the Twentieth Century. W: Novel Aspects on Epilepsy. Red. H. Foyaca-Sibat. Rijeka, InTech 2011.

Marx J., Walls R., Hockberger R.: Rosen’s emergency medicine: concepts and clinical practice. Philadelphia, Elsevier Health Sciences 2010.

Michałowicz R.: Padaczka we wczesnych okresach rozwoju dziecka. „Epileptologia” 2005, t. 13, s. 39–50.

Michałowicz R., Jóźwiak S.: Okres niemowlęcy i wczesnodziecięcy (poniemowlęcy). W: Padaczka i inne stany napadowe u dzieci. Red. R. Michałowicz. Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2001, s. 88–102.

Michałowicz R., Ślenzak J.: Choroby układu nerwowego dzieci i młodzieży. Warszawa, PWN 1985.

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. ICD-10. Przeł. R. Topór-Mądry et al. Kraków, Vesalius 1994. Fundacja Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1994.

Musso M. et al.: Training-induced brain plasticity. “Brain” 1999, no. 122, s. 1781–1790.

Neuropsychologia kliniczna dziecka. Wybrane zagadnienia. Red. A.R. Borkowska, Ł. Domańska. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 2007.

Padaczka i inne stany napadowe u dzieci. Red. R. Michałowicz. Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2001.

Padaczka i inne zaburzenia napadowe u dzieci. Red. D. Dunin-Wąsowicz. Warszawa, Medical Tribune Polska 2013.

Panasiuk J.: Neurologiczne uwarunkowania rozwoju mowy. W: Wczesna interwencja logopedyczna. Red. K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski. Gdańsk, Harmonia Universalis 2016, s. 36–53.

Panasiuk J.: Postępowanie logopedyczne w przypadku alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji. W: Logopedia. Standardy postępowania. Red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2015, s. 309-345.

Panasiuk J.: Sprawności interakcyjne i komunikacyjne jako kryteria różnicowania zaburzeń rozwojowych. W: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy. Red. M. Michalik, A. Siudak, H. Pawłowska-Jaroń. W: „Nowa Logopedia”. T. 4. Kraków, Collegium Columbinum 2013, s. 81–105.

Panasiuk J.: Terapia zaburzeń mowy u chorych neurologicznie a mechanizmy neuroplastyczności. W: Diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych i starszych. Red. M. Michalik. W: „Nowa Logopedia”. T. 5. Kraków, Collegium Columbinum 2014, s. 41–65.

Panayiotopoulos C.P.: The new ILAE report on terminology and concepts for organization of epileptic seizures: a clinician’s critical view and contribution. “Epilepsia” 2011, no. 52 (12), s. 2155–2160.

Popielarska, E. Szczepanik E.: Zaburzenia psychiczne w padaczce. W: Psychiatria wieku rozwojowego. Red. A. Popielarska, M. Popielarska. Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2000, s. 301-308.

Psychiatria wieku rozwojowego. Red. A. Popielarska, M. Popielarska. Warszawa, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich 1989.

Słowińska M., Jóźwiak S.: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu padaczki w przeszłości oraz wyzwania współczesnej epileptologii. „Neurologia Dziecięca” 2017, vol. 26, nr 53, s. 11–17.

Thurman D.J. et al.: ILAE Commission on, Epidemiology. Standards for epidemiologic studies and surveillance of epilepsy. „Epilepsia” 2011, no. 52, Suplement 7, s. 2–26.

Vingerhoets G.: Cognitive effects of seizures. “Seizure” 2006, no. 15, s. 221–226.

Zając A. et al.: Symptomatologia padaczki częściowej u dzieci. „Epileptologia” 2005, no. 13, s. 199–213.


Published : 2018-12-23


PanasiukJ. (2018). Epilepsy in Diagnosis and Logopaedic Therapy: A Case Study. Logopedia Silesiana, (7), 105-138. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8238

Jolanta Panasiuk  logopediasilesiana@us.edu.pl
Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Poland
https://orcid.org/0000-0002-5666-4899The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.