Trening relaksacyjny w pracy z pacjentem z afazją. Studium przypadkuAbstrakt

The article discusses the issue of using relaxation in work with an aphasic patient. The first part of the article presents basic information about the types and forms of relaxation. The second part presents the case study of a patient with aphasia who has refused to work with a speech therapist. This study shows that we can help such patients improve the quality of their communication (even if they are not willing to undertake speech therapy) and, as a result, change their lives (a little).


Słowa kluczowe

aphasia; relaxation training; case study; aphasia therapy

Albisetti V.: Trening autogeniczny dla spokoju psychosomatycznego. Przeł. K. Stopa. Kielce, Jedność 2006.

Bulski L.: Opisy treningów relaksacyjnych. Łódź, WSEZ 2005.

Jacobson E.: You Must Relax. New York, McGrawHill 1948.

Kabat-Zinn J.: Gdziekolwiek jesteś, bądź. Przeł. H. Smagacz. Warszawa, IPSI Press 2007.

Kabat-Zinn J.: Praktyka uważności dla początkujących. Przeł. J.P. Listwan. Warszawa, Czarna Owca 2014.

Kalat W.: Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 2011.

Kądzielawa D.: Afazja i jej mózgowe mechanizmy. „Teksty Drugie. Teoria Literatury, Krytyka, Interpretacja” 2011 nr 1–2 (127–128), s. 190–198.

Lee A., Campbell D.: Oddychanie doskonałe. Przeł. J. Majewski. Warszawa, Świat Książki 2010.

Mikicin M., Mikicin E.: Trening autogenny i audiowizualna relaksacja (tzw. treningi Ralpha) jako narzędzie odnowy psychosomatycznej w sporcie i rehabilitacji. „Postępy w Rehabilitacji” 2011, 3, s. 35–42.

Maruszewski M.: Afazja. Zagadnienia teorii i terapii. Warszawa, Państwowe Wydaw. Naukowe 1966

Ogińska-Bulik N., Juczyński Z.: Osobowość. Stres a zdrowie. Warszawa, Difin 2008.

Ormezowska E., Zawirski M., Jaskólski D.: Koncepcja dynamicznej lokalizacji funkcji w rehabilitacji afatycznych zaburzeń mowy. „Aktualności Neurologiczne” 2012, vol. 12, no. 4, s. 215–221.

Panasiuk J.: Afazja a interakcja. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2013.

Pąchalska M.: Afazjologia. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 2011.

Schulz J.H.: Das autogene Training. Stuttgart, Thieme 1960.

Siek S.: Treningi relaksacyjne. Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej 1990.

Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentrujących. Red. S. Grochmal . Warszawa, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich 1986.

Wnukowska K.: ABC afazji. Gdańsk, Harmonia 2013.

Zieliński P.: Relaksacja w teorii i praktyce pedagogicznej. Częstochowa, AJD 2011.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-23


GuzyA. (2018). Trening relaksacyjny w pracy z pacjentem z afazją. Studium przypadku. Logopedia Silesiana, (7). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8242

Anna Guzy  logopediasilesiana@us.edu.pl
Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6713-7293