Późna diagnoza niedosłuchu a jakość komunikacji i rozwoju psychospołecznego dziecka w wieku przedszkolnym. Studium przypadkuAbstrakt

This case study shows the consequences of a late diagnosis and treatment of a child suffering from a chronic, recurrent inflammation of the middle ear, resulting in conductive, fluctuating, mild hearing loss. The article presents the child’s communication and psychological problems stemming from hearing difficulties. This study uses three diagnostic tools in order to comprehensively assess the individual developmental spheres of the boy. The final part of the article contains conclusions and postulates regarding the importance of early therapeutic care.


Słowa kluczowe

hearing impairment; speech development; diagnosis; case study

Abrahams P.: Fizjologia. Wszystko, co trzeba wiedzieć o działaniu organizmu człowieka. Przeł. P. Kostrzewski. Warszawa 2010.

Buryn U. et al.: Mój uczeń nie słyszy. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych. Warszawa, Ministerstwo Edukacji Narodowej 2011.

Dryżałowska G.: Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007.

Ilg F.L., Ames L.B., Baker S.M.: Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy. Przeł. M. Przylipiak. Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2007.

Kaiser- Grodecka I.: Charakterystyka wybranych procesów poznawczych u dzieci głuchych. W: Psychologia dziecka głuchego. Red. T. Gałkowski, I. Kaiser-Grodecka, J. Smoleńska. Warszawa, , Państwowe Wydaw. Naukowe 1988, s. 118–119.

Krakowiak K.: Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu. Lublin, Wydaw. Marii Curie-Skłodowskiej 2006.

Kuczkowski J.: Phisiology and Pathology of Hearing. W: Surdologopedia. Teoria i praktyka. Red. E. Muzyka-Furtak. Gdańsk, Harmonia Universalis 2015, s. 26–27.

Kułakowska Z.: Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu. Od neurofizjologii do rehabilitacji. Lublin, Folium 2003.

Kurkowski Z.: Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego. W: Surdologopedia. Teoria i praktyka. Red. E. Muzyka-Furtak. Gdańsk, Harmonia Universalis 2015, s. 55–56.

Morawiec-Bajda A.: Podstawy anatomii i fizjologii zmysłu słuchu i równowagi. W: Otolaryngologia. Skrypt dla studentów medycyny i stomatologii. Red. B. Latkowski. Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 1995, s. 7–56.

Narkiewicz O.: Narząd przedsionkowo-ślimakowy. W: Anatomia człowieka. J. Sokołowska-Pituchowa. Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2000, s. 851–866.

Obrębowski A.: Podstawowe wiadomości z filo- i ontogenezy oraz anatomii narządu słuchu. W: Zarys audiologii klinicznej. Red. A. Pruszewicz. Poznań, Wydaw. Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego 2000, s. 39–60.

Perier O.: Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu. Aspekty medyczne, wychowawcze, socjologiczne i psychologiczne. Przeł. T. Gałkowski. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1992.

Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Wojnarowska W.: Klasyfikacje zaburzeń słuchu. Warszawa, Audiofonologia X 1997, s. 55–56.

Smoleńska J., Niedosłyszący. W: Psychologia dziecka głuchego. Red. T. Gałkowski, I. Kaiser-Grodecka, J. Smoleńska. Warszawa, Państwowe Wydaw. Naukowe 1988, s. 257.

Stachyra J.: Zdolności poznawcze i możliwości umysłowe uczniów z uszkodzonym słuchem. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2001.

Szczepankowski B.: Niesłyszący, głusi, głuchoniemi. Wyrównywanie szans. Warszawa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 1999.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-23


CzyżA., & MichalczykA. (2018). Późna diagnoza niedosłuchu a jakość komunikacji i rozwoju psychospołecznego dziecka w wieku przedszkolnym. Studium przypadku. Logopedia Silesiana, (7), 164-183. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8243

Anna Czyż  logopediasilesiana@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6145-8061
Anna Michalczyk 
Instytut Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7433-161X