Late Diagnosis of Hearing Impairment and the Quality of Communication and Psycho-social Development of Preschool Patients: A Case StudyAbstract

This case study shows the consequences of a late diagnosis and treatment of a child suffering from a chronic, recurrent inflammation of the middle ear, resulting in conductive, fluctuating, mild hearing loss. The article presents the child’s communication and psychological problems stemming from hearing difficulties. This study uses three diagnostic tools in order to comprehensively assess the individual developmental spheres of the boy. The final part of the article contains conclusions and postulates regarding the importance of early therapeutic care.


Abrahams P.: Fizjologia. Wszystko, co trzeba wiedzieć o działaniu organizmu człowieka. Przeł. P. Kostrzewski. Warszawa 2010.

Buryn U. et al.: Mój uczeń nie słyszy. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych. Warszawa, Ministerstwo Edukacji Narodowej 2011.

Dryżałowska G.: Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007.

Ilg F.L., Ames L.B., Baker S.M.: Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy. Przeł. M. Przylipiak. Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2007.

Kaiser- Grodecka I.: Charakterystyka wybranych procesów poznawczych u dzieci głuchych. W: Psychologia dziecka głuchego. Red. T. Gałkowski, I. Kaiser-Grodecka, J. Smoleńska. Warszawa, , Państwowe Wydaw. Naukowe 1988, s. 118–119.

Krakowiak K.: Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu. Lublin, Wydaw. Marii Curie-Skłodowskiej 2006.

Kuczkowski J.: Phisiology and Pathology of Hearing. W: Surdologopedia. Teoria i praktyka. Red. E. Muzyka-Furtak. Gdańsk, Harmonia Universalis 2015, s. 26–27.

Kułakowska Z.: Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu. Od neurofizjologii do rehabilitacji. Lublin, Folium 2003.

Kurkowski Z.: Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego. W: Surdologopedia. Teoria i praktyka. Red. E. Muzyka-Furtak. Gdańsk, Harmonia Universalis 2015, s. 55–56.

Morawiec-Bajda A.: Podstawy anatomii i fizjologii zmysłu słuchu i równowagi. W: Otolaryngologia. Skrypt dla studentów medycyny i stomatologii. Red. B. Latkowski. Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 1995, s. 7–56.

Narkiewicz O.: Narząd przedsionkowo-ślimakowy. W: Anatomia człowieka. J. Sokołowska-Pituchowa. Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2000, s. 851–866.

Obrębowski A.: Podstawowe wiadomości z filo- i ontogenezy oraz anatomii narządu słuchu. W: Zarys audiologii klinicznej. Red. A. Pruszewicz. Poznań, Wydaw. Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego 2000, s. 39–60.

Perier O.: Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu. Aspekty medyczne, wychowawcze, socjologiczne i psychologiczne. Przeł. T. Gałkowski. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1992.

Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Wojnarowska W.: Klasyfikacje zaburzeń słuchu. Warszawa, Audiofonologia X 1997, s. 55–56.

Smoleńska J., Niedosłyszący. W: Psychologia dziecka głuchego. Red. T. Gałkowski, I. Kaiser-Grodecka, J. Smoleńska. Warszawa, Państwowe Wydaw. Naukowe 1988, s. 257.

Stachyra J.: Zdolności poznawcze i możliwości umysłowe uczniów z uszkodzonym słuchem. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2001.

Szczepankowski B.: Niesłyszący, głusi, głuchoniemi. Wyrównywanie szans. Warszawa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 1999.


Published : 2018-12-23


CzyżA., & MichalczykA. (2018). Late Diagnosis of Hearing Impairment and the Quality of Communication and Psycho-social Development of Preschool Patients: A Case Study. Logopedia Silesiana, (7), 164-183. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8243

Anna Czyż  logopediasilesiana@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  Poland
https://orcid.org/0000-0002-6145-8061
Anna Michalczyk 
Instytut Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  Poland
https://orcid.org/0000-0001-7433-161XThe Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.