Rozwój sprawności sensorycznych w normie i zaburzeniu. Analiza porównawczaAbstrakt

A child with pervasive developmental disorder shows the disturbances in the developmental dynamics, an effect that might be strengthened if autism or intellectual disorders have been diagnosed as well. This article is an attempt to compare the condition of the perceptual functions of an eight-year-old boy who suffers from multiple developmental disorders, that is, autism and moderate intellectual disorder, to that of the developmental age of a six-year-old child. The empirical data contain numerous observations, the studies based on the self-prepared questionnaires assessing the child’s psychomotor development, and the interviews with parents, teachers, and therapists. The outcomes show the disproportion between the examined cases and indicate significant development delay of the child with autism – absent in his healthy friend – which results in the decreased participation in his environment.


Słowa kluczowe

multiple-complex developmental disorders; autism spectrum disorder; intellectual disability; psychomotor development; perceptual functions

Cieszyńska J., Korendo M.: Wczesna interwencja terapeutyczna. Kraków, Wydaw. Edukacyjne 2017.

Grabias S.: Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego. W: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Red. S. Grabias, Z.M. Kurkowski. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2012, s. 15.

Kornas-Biela D.: Wokół początku życia ludzkiego. Warszawa, Nasza Księgarnia 1993.

Kurkowski Z.M.: Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej. Lublin Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2013, s. 63.

Kurkowski Z.M., Kruczyńska A.: Rozwój funkcji słuchowych. W: Surdologopedia. Teoria i praktyka. Red. E. Muzyka-Furtak. Gdańsk, Harmonia Universalis 2015, s. 74–85.

Markiewicz K., Ciećkiewicz E.: Diagnostyczne różnicowanie autyzmu wczesnodziecięcego. W: Autyzm wyzwaniem naszych czasów. Red. T. Gałkowski, J. Kossewska. Kraków, Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej 2000, s. 54.

Pisula E.: Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 2000.

Pisula E.: Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk, Harmonia 2016.

Szuman S.: Studia nad rozwojem psychicznym dziecka. Wybór i oprac. M. Przetacznikowa, G. Makiełło-Jarża. W: „Dzieła wybrane”.. T. 1. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1985.

Vasta R., Haith M., Miller S.: Psychologia dziecka. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1995.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-23


BigosK. (2018). Rozwój sprawności sensorycznych w normie i zaburzeniu. Analiza porównawcza. Logopedia Silesiana, (7), 184-201. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8244

Kamila Bigos  logopediasilesiana@us.edu.pl
Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9868-4580