Rozwój mowy i komunikacji dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Studium przypadkuAbstrakt

The aim of the article is to show the degree of speech development of a 6-year-old boy diagnosed with autism. The article also presents, among others, the development of the child’s motor skills, medical documentation, and the results of specialist research. Finally, the proposal of a speech therapy plan is presented, and the need to work on accompanying disorders is emphasised.


Słowa kluczowe

autism; speech disorders; speech therapy; social communication; language behaviours

Bigas U.: Autyzm – charakterystyka zachowań językowych w autystycznym spektrum zaburzeń. W: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Red. S. Grabias, M. Kurkowski. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2012, s. 361–378.

Gałkowski T.: Zaburzenia komunikacji dzieci z autyzmem. W: Zaburzenia mowy. Mowa – teoria – praktyka. Red. S. Grabias. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2001, s. 357–363.

Kielin J.: Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla terapeutów i nauczycieli. Sopot, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2016.

Lipski W.: Standard postępowania logopedycznego w przypadku autyzmu. W: Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2015, s. 461–516.

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. ICD‑10. Kraków, Vesalius 1994.

Panasiuk J.: Spektrum autystyczne w opóźnionym rozwoju mowy – problemy diagnozy różnicowej. „Psychiatria i Psychologia Kliniczna”, 2011, nr 1, suplement, s. 43–44.

Panasiuk J.: Zaburzenia mowy u dzieci chorych neurologicznie – diagnoza i terapia logopedyczna. W: Różne aspekty opóźnionego rozwoju mowy. Red. B. Cyl. Katowice, Metis 2010, s. 30–69.

Pisula E.: Autyzm. Fakty, wątpliwości, opinie. Warszawa, Wyższa Szkołą Pedagogiki Specjalnej 1993.

Pisula E.: Małe dziecko z autyzmem. Diagnoza i terapia. Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2005.

Piszczek M.: Typologia Nikolskiej: Nawiązanie kontaktu i kształtowanie umiejętności współdziałania z dziećmi autystycznymi, które osiągnęły różne poziomy afektywnej regulacji. W: Niedyrektywność i relacja. Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Red. A. Prokopiuk. Warszawa–Lublin, Fraszka Edukacyjna 2014, s. 22–34.

Przybyla O.: Procesy przetwarzania sensorycznego w stymulowaniu rozwoju małego dziecka. W: Wczesna interwencja logopedyczna. Red. K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski. Gdańsk, Harmonia Universalis 2016, s. 110–117.

Przybyla O.: Zaburzenie rozwoju koordynacji – dyspraksja. Przegląd badań. „Logopedia Silesiana” 2016, t. 5, s. 227–248.

Stecko E.: Sprawdź, jak mówię. Karta badania logopedycznego z materiałami pomocniczym. Warszawa, Wydaw. ES 2014.

Styczek I.: Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1998.

Wing L., Gould J.: Severe Impairment of Social Interaction and Associated Abnormalities in Children: Epidemiology and Classification. „Journal of Autism and Developmental Disorders” 1979, vol. 9, no. 1, s. 11–29.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-23


SytaA. (2018). Rozwój mowy i komunikacji dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Studium przypadku. Logopedia Silesiana, (7), 215-225. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8247

Aneta Syta  logopediasilesiana@us.edu.pl
Zakład Logopedii i Emisji Głosu, Instytut Polonistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7487-4083