Development of Speech and Communication of the Child with Autism Spectrum Disorder: A Case StudyAbstract

The aim of the article is to show the degree of speech development of a 6-year-old boy diagnosed with autism. The article also presents, among others, the development of the child’s motor skills, medical documentation, and the results of specialist research. Finally, the proposal of a speech therapy plan is presented, and the need to work on accompanying disorders is emphasised.


Bigas U.: Autyzm – charakterystyka zachowań językowych w autystycznym spektrum zaburzeń. W: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Red. S. Grabias, M. Kurkowski. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2012, s. 361–378.

Gałkowski T.: Zaburzenia komunikacji dzieci z autyzmem. W: Zaburzenia mowy. Mowa – teoria – praktyka. Red. S. Grabias. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2001, s. 357–363.

Kielin J.: Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla terapeutów i nauczycieli. Sopot, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2016.

Lipski W.: Standard postępowania logopedycznego w przypadku autyzmu. W: Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2015, s. 461–516.

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. ICD‑10. Kraków, Vesalius 1994.

Panasiuk J.: Spektrum autystyczne w opóźnionym rozwoju mowy – problemy diagnozy różnicowej. „Psychiatria i Psychologia Kliniczna”, 2011, nr 1, suplement, s. 43–44.

Panasiuk J.: Zaburzenia mowy u dzieci chorych neurologicznie – diagnoza i terapia logopedyczna. W: Różne aspekty opóźnionego rozwoju mowy. Red. B. Cyl. Katowice, Metis 2010, s. 30–69.

Pisula E.: Autyzm. Fakty, wątpliwości, opinie. Warszawa, Wyższa Szkołą Pedagogiki Specjalnej 1993.

Pisula E.: Małe dziecko z autyzmem. Diagnoza i terapia. Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2005.

Piszczek M.: Typologia Nikolskiej: Nawiązanie kontaktu i kształtowanie umiejętności współdziałania z dziećmi autystycznymi, które osiągnęły różne poziomy afektywnej regulacji. W: Niedyrektywność i relacja. Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Red. A. Prokopiuk. Warszawa–Lublin, Fraszka Edukacyjna 2014, s. 22–34.

Przybyla O.: Procesy przetwarzania sensorycznego w stymulowaniu rozwoju małego dziecka. W: Wczesna interwencja logopedyczna. Red. K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski. Gdańsk, Harmonia Universalis 2016, s. 110–117.

Przybyla O.: Zaburzenie rozwoju koordynacji – dyspraksja. Przegląd badań. „Logopedia Silesiana” 2016, t. 5, s. 227–248.

Stecko E.: Sprawdź, jak mówię. Karta badania logopedycznego z materiałami pomocniczym. Warszawa, Wydaw. ES 2014.

Styczek I.: Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1998.

Wing L., Gould J.: Severe Impairment of Social Interaction and Associated Abnormalities in Children: Epidemiology and Classification. „Journal of Autism and Developmental Disorders” 1979, vol. 9, no. 1, s. 11–29.


Published : 2018-12-23


SytaA. (2018). Development of Speech and Communication of the Child with Autism Spectrum Disorder: A Case Study. Logopedia Silesiana, (7), 215-225. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8247

Aneta Syta  logopediasilesiana@us.edu.pl
Zakład Logopedii i Emisji Głosu, Instytut Polonistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski  Poland
https://orcid.org/0000-0001-7487-4083The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.