Zaburzenia językowe i komunikacyjne dziecka z zespołem Aspergera. Studium przypadkuAbstrakt

The article presents the tasks of speech therapy and the planned activities undertaken to support the communication development of the child with the Asperger syndrome. An attempt to describe communication disorders and the relationship with the aforementioned therapy is based on the selected case study. The article also presents such issues as the development of the child’s motor skills, the medical documentation, and the results of specialist and authors’ research.


Słowa kluczowe

Asperger syndrome; linguistic disorders; speech therapy; social communication; language behaviours

Atwood T.: Zespół Aspergera. Poznań, Zysk i Spółka 2006.

Atwood T.: Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik. Gdańsk, Harmonia 2013.

Bluestone J.: Materia autyzmu, łączenie wątków w spójną teorię. Warszawa, Fundacja Rozwiązać Autyzm 2012.

Borkowska A.: Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera. Gdańsk, Harmonia 2014.

Frith U.: Autyzm i zespół Aspergera. Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2005.

Frith U.: Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2008.

Gałkowski T., Jastrzebowska G.: Logopedia pytania i odpowiedzi. Opole, Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego 2003.

Grand C.: Autyzm i zespół Aspergera. Warszawa, Studio Emka 2012.

Grandin T.: Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów. Kraków, Copernicus Center Press 2016.

Hickok G.: Mit neuronów lustrzanych. Rzetelna neuronauka komunikacji i poznania. Przeł. K. Cipora, A. Machniak. Kraków, Copernicus Center Press 2016.

ICD-10. Międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Przeł. zespół tłumaczy: C. Brykczyńska et al. Kraków–Warszawa, Vesalius, Fundacja Zdrowia Publicznego 2007.

Kania T.J.: Szkice logopedyczne. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2001.

Kochańska M., Łuniewska M.: Język i komunikacja. Skala obserwacyjna dla nauczycieli. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych 2015.

Komender J., Jagielska G., Bryńska A.: Autyzm i zespół Aspergera. Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2014.

Korendo M.: Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera. Kraków, Omega Stage Systems 2013.

Korendo M.: Rozwój języka dzieci z zespołem Aspergera – konsekwencje diagnostyczne. W: Metodologia badań logopedycznych. Z perspektywy teorii i praktyki. Red. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray. Gdańsk, Harmonia Universalis 2014, s. 262–269.

Korendo M.: Zaburzenia rozumienia i nazywania relacji i dzieci z zespołem Aspergera. W: Interwencja logopedyczna. Zagadnienie ogólne i praktyka. T. 7. Red. J. Porayski-Pomsta, M. Przybysz-Piwko. Warszawa, Elipsa 2012, s. 357–390.

Kozdroń A.: Zespół Aspergera. Zrozumieć, aby pomóc. Warszawa, Engram Difin 2015.

Lichota E. J: Terapia logopedyczna. Warszawa, Engram 2015.

Likens A.: Odnaleźć Kansas. Zespół Aspergera rozszyfrowany. Kraków, eSPe 2012.

Maciarz A., Biadasiewicz M.: Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera. Kraków, Impuls 2010.

Ostapiuk B.: Dziecięca artykulacja czy wada wymowy. „Logopedia” 2002, t. 31, s. 148–149.

Panasiuk J., Kaczyńska-Haładyj M.M.: Postępowanie logopedyczne w przypadku osób dorosłych z zespołem Aspergera. W: Logopedia standardy postępowania logopedycznego. Red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak. Lublin, Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2015, s. 517–549.

Pisula E.: Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk, Harmonia 2010.

Preissamann Ch.: Zespół Aspergera. Jak z nim żyć. Jak pomagać. Jak prowadzić terapię. Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2013.

Przybyla O.: Studium przypadku dziecka z zaburzeniami motorycznymi o podłożu sensorycznym. „Logopedia Silesiana” 2016, t. 5, s. 357–390.

Raport 2013. Autyzm – Sytuacja dorosłych. Warszawa, Synapsis IRSS 2014.

Robinson J.E.: Patrz mi w oczy. Moje życie z zespołem Aspergera. Poznań, Linia 2014.

Rodak H.: Terapia dziecka z wadą wymowy. Warszawa, Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego 2002, s. 43–44.

Rynkiewicz A.: Zespół Aspergera. Inny mózg, inny umysł. Gdańsk, Harmonia 2009.

Sacks O.: Antropolog na Marsie. Przeł. P. Amsterdamski, B. Linnnberg, B. Maciejewska, A. Radomski. Poznań, Zysk i S-ka 2008.

Senderski A., Iwanicka-Pronicka K., Majak J., Walkowiak M., Dajos K.: Wartości normatywne przesiewowych testów wyższych funkcji słuchowych platformy diagnostycznoterapeutycznej APD-Medical. „Otorynolaryngologia” 2016, t. 15, nr 2, 99–106.

Święcicka J.: Uczeń z zespołem Aspergera. Praktyczne wskazówki dla nauczyciela. Kraków, Impuls 2010.

Wilgocka-Okoń B.: Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Poznań, Żak 2003.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-23


PrzybylaO., & WonsJ. (2018). Zaburzenia językowe i komunikacyjne dziecka z zespołem Aspergera. Studium przypadku. Logopedia Silesiana, (7), 226-254. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8248

Olga Przybyla  logopediasilesiana@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Centrum Logopedii  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8924-3102
Justyna Wons 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potępie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3220-4449