Disorders of Speech Development and Communication of the Child with the Asperger Syndrome: A Case StudyAbstract

The article presents the tasks of speech therapy and the planned activities undertaken to support the communication development of the child with the Asperger syndrome. An attempt to describe communication disorders and the relationship with the aforementioned therapy is based on the selected case study. The article also presents such issues as the development of the child’s motor skills, the medical documentation, and the results of specialist and authors’ research.


Atwood T.: Zespół Aspergera. Poznań, Zysk i Spółka 2006.

Atwood T.: Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik. Gdańsk, Harmonia 2013.

Bluestone J.: Materia autyzmu, łączenie wątków w spójną teorię. Warszawa, Fundacja Rozwiązać Autyzm 2012.

Borkowska A.: Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera. Gdańsk, Harmonia 2014.

Frith U.: Autyzm i zespół Aspergera. Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2005.

Frith U.: Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2008.

Gałkowski T., Jastrzebowska G.: Logopedia pytania i odpowiedzi. Opole, Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego 2003.

Grand C.: Autyzm i zespół Aspergera. Warszawa, Studio Emka 2012.

Grandin T.: Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów. Kraków, Copernicus Center Press 2016.

Hickok G.: Mit neuronów lustrzanych. Rzetelna neuronauka komunikacji i poznania. Przeł. K. Cipora, A. Machniak. Kraków, Copernicus Center Press 2016.

ICD-10. Międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Przeł. zespół tłumaczy: C. Brykczyńska et al. Kraków–Warszawa, Vesalius, Fundacja Zdrowia Publicznego 2007.

Kania T.J.: Szkice logopedyczne. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2001.

Kochańska M., Łuniewska M.: Język i komunikacja. Skala obserwacyjna dla nauczycieli. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych 2015.

Komender J., Jagielska G., Bryńska A.: Autyzm i zespół Aspergera. Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2014.

Korendo M.: Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera. Kraków, Omega Stage Systems 2013.

Korendo M.: Rozwój języka dzieci z zespołem Aspergera – konsekwencje diagnostyczne. W: Metodologia badań logopedycznych. Z perspektywy teorii i praktyki. Red. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray. Gdańsk, Harmonia Universalis 2014, s. 262–269.

Korendo M.: Zaburzenia rozumienia i nazywania relacji i dzieci z zespołem Aspergera. W: Interwencja logopedyczna. Zagadnienie ogólne i praktyka. T. 7. Red. J. Porayski-Pomsta, M. Przybysz-Piwko. Warszawa, Elipsa 2012, s. 357–390.

Kozdroń A.: Zespół Aspergera. Zrozumieć, aby pomóc. Warszawa, Engram Difin 2015.

Lichota E. J: Terapia logopedyczna. Warszawa, Engram 2015.

Likens A.: Odnaleźć Kansas. Zespół Aspergera rozszyfrowany. Kraków, eSPe 2012.

Maciarz A., Biadasiewicz M.: Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera. Kraków, Impuls 2010.

Ostapiuk B.: Dziecięca artykulacja czy wada wymowy. „Logopedia” 2002, t. 31, s. 148–149.

Panasiuk J., Kaczyńska-Haładyj M.M.: Postępowanie logopedyczne w przypadku osób dorosłych z zespołem Aspergera. W: Logopedia standardy postępowania logopedycznego. Red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak. Lublin, Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2015, s. 517–549.

Pisula E.: Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk, Harmonia 2010.

Preissamann Ch.: Zespół Aspergera. Jak z nim żyć. Jak pomagać. Jak prowadzić terapię. Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2013.

Przybyla O.: Studium przypadku dziecka z zaburzeniami motorycznymi o podłożu sensorycznym. „Logopedia Silesiana” 2016, t. 5, s. 357–390.

Raport 2013. Autyzm – Sytuacja dorosłych. Warszawa, Synapsis IRSS 2014.

Robinson J.E.: Patrz mi w oczy. Moje życie z zespołem Aspergera. Poznań, Linia 2014.

Rodak H.: Terapia dziecka z wadą wymowy. Warszawa, Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego 2002, s. 43–44.

Rynkiewicz A.: Zespół Aspergera. Inny mózg, inny umysł. Gdańsk, Harmonia 2009.

Sacks O.: Antropolog na Marsie. Przeł. P. Amsterdamski, B. Linnnberg, B. Maciejewska, A. Radomski. Poznań, Zysk i S-ka 2008.

Senderski A., Iwanicka-Pronicka K., Majak J., Walkowiak M., Dajos K.: Wartości normatywne przesiewowych testów wyższych funkcji słuchowych platformy diagnostycznoterapeutycznej APD-Medical. „Otorynolaryngologia” 2016, t. 15, nr 2, 99–106.

Święcicka J.: Uczeń z zespołem Aspergera. Praktyczne wskazówki dla nauczyciela. Kraków, Impuls 2010.

Wilgocka-Okoń B.: Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Poznań, Żak 2003.


Published : 2018-12-23


PrzybylaO., & WonsJ. (2018). Disorders of Speech Development and Communication of the Child with the Asperger Syndrome: A Case Study. Logopedia Silesiana, (7), 226-254. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/8248

Olga Przybyla  logopediasilesiana@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Centrum Logopedii  Poland
https://orcid.org/0000-0001-8924-3102
Justyna Wons 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potępie  Poland
https://orcid.org/0000-0003-3220-4449The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.