O czasopiśmie

„Narracje o Zagładzie” są półrocznikiem naukowym zorientowanym na najnowsze badania Zagłady i innych ludobójstw. Pismo związane jest z działalnością Centrum Studiów nad Dyskursami Zagłady UŚ. Publikuje artykuły mieszczące się w tradycyjnym modelu badań zagładowych (nastawione na odkrycia i analizy unikatowych dokumentów, w tym zwłaszcza literaturę dokumentu osobistego), jak i przekraczające horyzont tradycji w kierunku posthumanistyki i popkultury, a zwłaszcza ecocide and genocide studies. Dyscypliną wiodącą wśród publikacji jest literaturoznawstwo. Historia, nauki o kulturze i religii czy historia sztuki traktowane są kontekstowo. 

Czasopismo jest indeksowane w Erih Plus: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=494979 

 

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem prac zamieszczanych w półroczniku jest śledzenie najnowszych trendów w humanistycznych i społecznych badaniach Zagłady oraz innych ludobójstw. Publikowane artykuły dotyczą oryginalnych koncepcji teoretycznych, studiów materiałowych oraz omówień najnowszych prac naukowych. Odrębny obszar stanowią edycje nieznanych dokumentów, istotnych dla dalszych badań Zagłady i innych genocydów, oraz przekłady niepublikowanych dotąd, znaczących, zagranicznych artykułów naukowych, które w opinii redakcji mogą wpłynąć na badania prowadzone w Polsce.

Tematyka prac zamieszczanych na łamach półrocznika po pierwsze, uzupełnia i rozszerza tradycyjne studia literaturoznawcze i kulturoznawcze poświęcone Zagładzie o perspektywę krytyczną. Po drugie, wiąże się z nieantropocentrycznym horyzontem studiów humanistycznych i społecznych oraz studiami postzagładowymi, częściej niż holocaust studies włączającymi się w analizowanie problematyki wojen, katastrof, obozów i doświadczenia nieżydowskiego.

 

Strona czasopisma: http://www.noz.us.edu.pl/

Academia.edu: https://wart.academia.edu/NarracjeoZagladzie

 

Złożenie tekstu do Redakcji "Narracji o Zagładzie" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie tegoż tekstu wraz z metadanymi na warunkach licencji Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa (CC BY-SA 4.0)