Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był uprzednio publikowany i nie został złożony do innych czasopism do recenzji (lub, jeżeli sytuacja jest inna, odpowiednie wyjaśnienia zostały przekazane Redaktorowi w sekcji "Uwagi dla Redaktora").
 • Tekst został przygotowany w formacie Microsoft Word (*.doc, *.docx), Open Office, RTF lub Word Perfect.
 • Tam, gdzie to możliwe, podane zostały hiperłącza do cytowanych tekstów.
 • Stopień pisma wynosi 12 punktów; interlinia wynosi 1,5 wiersza; w tekście jest używana kursywa, a nie podkreślenie (poza hiperłączami); a wszystkie ilustracje i tabele zostały umieszczone w odpowiednim miejscu tekstu tak, żeby redaktor nie miał wątpliwości.
 • Tekst zgodny jest z zasadami opisanymi w sekcji Wytyczne dla Autorów, znajdującej się w części "O czasopiśmie".
 • Jeżeli składasz tekst do recenzowanej sekcji czasopisma, dokument, jaki przekazujesz pozbawiony jest wszelkich cech,które mogą Ciebie zidentyfikować jako Autora.


Zasady przygotowania tekstu – dla artykułów w języku polskim 

 1. Objętość artykułu: do 50 tys. znaków ze spacjami (w tym streszczenie i bibliografia).
 2. Artykuły w plikach tekstowych z rozszerzeniami: doc, docx lub rtf.
 3. Układ tekstu:

Imię i nazwisko Autora

Nr ORCID

Afiliacja (uczelnia)

Tytuł artykułu

Słowa-klucze w języku polskim (5)

Streszczenie w języku polskim

Keywords w języku angielskim (5)

Tekst główny z przypisami dolnymi:

 • czcionka: 12 punktów Times New Roman,
 • interlinia w tekście głównym: 1,5 wiersza,
 • wyróżnienia w tekście przez pogrubienie, oznaczone każdorazowo w nawiasie kwadratowym [podkr. – X. Y.],
 • krótkie cytaty - w tekście zasadniczym, w ciągu tekstu, w cudzysłowach,
 • dla oznaczenia cytatu w cytacie -  »…«,
 • dłuższe cytaty, co najmniej czterowierszowe wydzielone z tekstu głównego, zapis czcionką 10 punktów, oddzielenie od tekstu głównego pustym wierszem z góry i z dołu; wcięcie całego wydzielonego cytatu,
 • opuszczenia w tekście cytowanym zaznacza się nawiasem kwadratowym […],
 • imiona i nazwiska przywoływane w tekście głównym podaje się w pełnej formie (Roman Zimand). W przypadku powtórnego przywołania osoby – tylko nazwisko (Zimand),
 • liczby zapisuje się słownie.

Przypisy dolne

 • czcionka: 10 punktów Times New Roman
 • interlinia: pojedynczy wiersz

Bibliografia załącznikowa (ułożona alfabetycznie; nazwisko, po nim imię, w przypadku większej liczby dzieł jednego autora obowiązuje uporządkowanie wg kolejności wydania lub tłumaczenia)

 1. Zasady sporządzania przypisów:
 • w przypisach stosuje się zapis dla monografii jednego autora: B. Kita: Obraz zatrzymany. Praktyka i teoria późnego Godarda. Katowice 2013;
 • dla prac zbiorowych: Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej. Red.

 

 1. Kowalska­Leder, P. Dobrosielski, I. Kurz, M. Szpakowska. Warszawa 2017;
 • dla fragmentów prac zbiorowych: J. Krakowska: Obóz. W: Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej. Red. J. Kowalska‑Leder, P. Dobrosielski, I. Kurz, M. Szpakowska. Warszawa 2017, s. 295;

 • dla tekstów z Internetu: A. Pluszka: Trzy klocki w puzzlach. Rozmowa z Piotrem Pazińskim. Dostępne w Internecie: http://www.dwutygodnik.com/artykul/6855­‑trzy­‑klocki­‑w­‑puzzlach.html [data dostępu: 14.08.2018];

 • dla czasopism: L. Saltzman: Awangarda i kicz raz jeszcze. O estetyce reprezentacji. Przeł. K. Bojarska. „Literatura na Świecie” 2004, nr 1–2 (390–391), s. 201–215.

 • zakresy liczbowe, np. zakres stron i dat, łączymy półpauzą –  (a nie dywizem),

 • rozdzielamy spacją podwójne inicjały (A. M., a nie A.M.).

 • w przypadku ponownego odwołania do wcześniej cytowanego tekstu powtarzamy tytuł, stosując skrót, np. A. Shapira: Historia Izraela…, s. 292.

 1. Do proponowanej publikacji należy dodatkowo załączyć:
 • notę biobibliograficzną o autorze, sporządzoną według wzoru: Jan Kowalski  – doktor, adiunkt w ………….. Uniwersytetu……… Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na ……………………………….. Opublikował trzy książki……………../ Współredaktor tomów zbiorowych: ………………..;

 • streszczenie swojego artykułu sporządzone w języku polskim,

 • zgody na publikację ewentualnych obrazów, zdjęć, wykresów i innych elementów towarzyszących tekstowi.

 • oświadczenie autora dostępne na stronie wydawcy: https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/1991