O czasopiśmie

Cel i profil czasopisma

Ze względu na podjętą dwutorowość badań, założenie dokumentacyjno-socjologiczne (bibliografia przekładów literatur słowiańskich na język polski i literatury polskiej na języki słowiańskie oraz ich recepcja) oraz założenie krytyczno-interpretacyjne (służące uogólnieniom teoretycznym), poszczególne tomy są wydawane w dwóch częściach. Każdy tom składa się z części: problemowej i bibliograficznej w zakresie przekładów polsko-słowiańskich (z literatury polskiej na języki: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, serbski, słowacki i słoweński) i słowiańsko-polskich (z literatur słowiańskich na język polski) oraz bibliografii przekładów opublikowanych po 1990 roku (bibliografia obejmująca lata wcześniejsze będzie uzupełniana później). Celem publikacji, pierwszej tego typu w środowisku slawistycznym (z wyjątkiem rusycystycznego), jest wydobycie różnic, podobieństw i dróg wzajemnego dialogu między kulturami słowiańskimi oraz stworzenie podstaw dla komparatystyki słowiańskiej. Słowiańscy sąsiedzi, pomimo spokrewnienia językowego, pozostają bardzo często dla siebie nieznani i dalecy. Autorzy wprowadzają często trzecią, niesłowiańską kulturę w krąg swoich zainteresowań ze względu na funkcjonowanie literatur słowiańskich w komunikacji międzykulturowej, uwarunkowanej politycznie, społecznie i artystycznie. Dlatego czasopismo zaprasza do współpracy badaczy nie będących slawistami, dzięki czemu możliwe jest poszerzenie perspektywy badawczej i prezentacja rozmaitych ujęć w badaniach translatorycznych. Wszystko to tworzy nowy kontekst dla badań nad literaturami słowiańskimi w przekładzie.

Bibliografia, którą przygotowujemy w zespole wraz ze współpracującymi z nami badaczami z krajów słowiańskich jest unikatowa, ponieważ uwzględnia zawartość tych publikacji, które nie mają swego odpowiednika i nie są powtórzeniem tak samo zatytułowanej książki w języku oryginału oraz przekłady i oryginały tytułów utworów zamieszczanych w czasopismach. Zgromadzenie tego typu informacji wymaga od autorów zestawień bibliograficznych znajomości języka, literatury, kultury, instytucji i realiów zarówno kultury źródłowej, jak i docelowej; w niektórych przypadkach konieczny jest bezpośredni kontakt z aktorami pola wydawniczego (wydawcami, autorami, tłumaczami). Tak szczegółowej bibliografii przekładów literatur południowo- i zachodniosłowiańskich nie opracowuje żadna instytucja.

Czasopismo „Przekłady Literatur Słowiańskich” rozwija się w współpracy z polskim środowiskiem przekładoznawczym (m. in. Bielsko-Biała, Gdańsk, Kraków, Lublin, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław) i z ośrodkami zagranicznymi (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Serbia, Słowacja i Słowenia). Jest recenzowane, ma zasięg ogólnopolski, a także wzbudza zainteresowanie w ośrodkach uniwersyteckich za granicą. Do każdego artykułu dołączone są dwa streszczenia (w języku angielskim i w języku słowiańskim, którego literatury i kultury dotyczy tekst), abstrakt w języku angielskim oraz słowa kluczowe w językach angielskim i odpowiednim języku słowiańskim.

 

Wydawca

Czasopismo „Przekłady Literatur Słowiańskich” zostało założone przez profesor Bożenę Tokarzową w 2009 roku w Zakładzie Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (początkowo ukazywało się jako wydawnictwo ciągłe, a w 2012 roku zostało przekształcone w czasopismo). Od początku wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 

KONTAKT
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 12B
40-007 Katowice

SEKRETARIAT
tel. 32 359 20 56
e-mail: wydawus@us.edu.pl

ZAMÓWIENIA
e-mail: zamowienia.wydawnictwo@us.edu.pl
tel. 32 359 16 03