Recepcja twórczości Olgi Tokarczuk w Bułgarii


Abstrakt

This article discusses Olga Tokarczuk’s presence in Bulgaria, drawing on R. Cudak’s theory of reception while presenting translations, strategies of publication and promotion, literary and critical reflection, and non-literary forms of reception. Widescale, effective, and multi-dimensional promotion, reliable translation (S. Borisova, D. Hamze, H. Simeonova-Mitova, G. Krastev), as well as the openness and interest of readers, have created possibilities for an increase in the popularity of Olga Tokarczuk’s works in Bulgaria within the last two decades. The development in Bulgarian culture of critical and literary thought surrounding Tokarczuk’s works (M. Grigorova) is accompanied by the presence of book translations and other selected texts in leading newspapers and magazines („Literaturen vestnik”, „Panorama”, „Kultura”), constituting a significant platform for the popularization of Polish literature.


Słowa kluczowe

Polish literature in Bulgaria; Olga Tokarczuk; reception; translation

Bahneva K., 2009: Literatura polska w przekładach na język bułgarski: czasopisma literackie w latach 1990—2007. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 1, cz. 1, s. 29—48.

Cudak R., 2010: Recepcja literatury jako wyzwanie rzucone polonistyce literackiej? W: R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz, red.: Polonistyka bez granic. T. 2. Kraków, Universitas.

Grigorowa M., 2010: Mapa i ruch, czyli dialog nomadów i „taniec z mapami” na przykładzie książki „Bieguni” Olgi Tokarczuk w odniesieniu do twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. W: R. Cudak, red.: Literatura polska w świecie.

T. 3: Obecności. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 37—56.

Grigorowa M., 2011: Legenda — obraz — apokryf. Przesłania Paola Uccella w utworach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i Olgi Tokarczuk. „Świat i Słowo”, nr 1, s. 119—134.

Grigorowa M., 2018: Bułgarska recepcja literatury polskiej na początku XXI wieku: puls współczesności, czynniki recepcyjne, przesłania. W: R. Cudak et al., red.: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. T. 2: Literatura (i kultura) polska w świecie. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 198—213.

Атанасова К., [online]: „Бегуни“ на Олга Токарчук — живот някъде другаде. „Култура”, бр. 8. Извлечено от: http://kultura.bg/article/272-zhivot-nyakyde-drugade [достъп: 2.11.2019].

Бурова А., 2019: Абсолютна съвременност на идеите Разговор с прево-дачката Силвия Борисова. „Литературен вестник”, бр. 35, с. 12—13.

Господинов Г., Люцканова В., Чолева С., 2019: Новите нобелисти. Олга Токарчук. „Култура”, бр. 32, с. 4.

Георги Г., Токарчук О., Кейт Г., 2004: Първи международен фестивал на разказа, Вроцлав, Полша, 2004. „Литературен вестник”, бр. 39, с. 9—11.

Григорова М., 2014: Очите на словото. Полонистични студии. Велико Търново, Издателство Фабер.

Григорова M., 2017: Легендата за светицата с мъжко лице при Олга Токарчук (Дом дневен, дом нощен) и Якуб Арбес (Разпнатата). „Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis”, vol. 36 / 1, c. 337—350.

Григорова Г., Мирославска B., Дойчинова C., Костова M., Данкова C., 2014, ред.: Любими полски автори и творби. Избрани студентски преводи. Ulubieni polscy autorzy i dzieła. Wybrane tłumaczenia studenckie. Велико Търново, Фабер.

Новков М., 2015: Историята (ни) в 3. Книги, които със сигурност сте забелязали, дори може и да сте разлистили, но все пак сте (сг)решили да не си купите. И сте се прекарали!… „Литературен вестник”, бр. 34, с. 9, 14.

Парушев Ч., 2014: „Смятам, че един ден писателят трябва да изпробва силите си и в тъй наречения жанров роман“ Разговор с Олга Токарчук, гостувала у нас за форума „Полска литературна есен“ и българския превод на „Карай плуга си през костите на мъртвите“. С. Борисова, прев. „Литературен вестник”, бр. 36, с. 7.

Токарчук О., 2000: Сънища. Д. Стоилова, прев. oraz О. Токарчук: Далии и гергини. Д. Хамзе, прев. „Литературен вестник”, бр. 11, с. 15.

Токарчук О., 2002a: Дом дневен, дом нощен. Х. Симеонова, прев. „Литературен вестник”, бр. 18, с. 9—13.

Токарчук О., 2002б: Памтивек и други времена. Г. Белинска, прев. „Панорама: алманах за чуждестранна литература”, бр. 3, с. 86—100.

Токарчук O., 2004a: Глицинията. С. Борисова, прев. „Литературен вестник”, бр. 39, с. 13.

Токарчук O., 2004б: Да пазим нашите разкази. С. Борисова, прев. „Литературен вестник”, бр. 39, с. 9.

Токарчук О., 2004в: Професор Андрюс във Варшава. Х. Симеонова-Митова, прев.. „Литературен вестник”, бр. 41, с. 9, 13.

Токарчук О., 2005a: Дом дневен, дом нощен. Х. Симеонова-Митова, прев. Велико Търново, Издателство Абагар.

Токарчук О., 2005б: Последни истории. Х. Симеонова-Митова, прев. „Литературен вестник”, бр. 35, с. 14.

Токарчук О., 2005в: Шкафът. П. Сивова, прев. „Труд”, бр. 11.

Токарчук O., 2006a: Музика от много барабани. С. Борисова, прев. София, Издателство Весела Люцканова.

Токарчук О., 2006б: Най-грозната жена на света. Х. Симеонова-Митова, прев. „Литературен вестник”, бр. 6, с. 12—14.

Токарчук О., 2006в: Отвори очи, вече си мъртъв. С. Борисова, прев. „Факел”, бр. 2, с. 260—278.

Токарчук О., 2006г: Субект. С. Борисова, прев. „Съвременник: списание на Съюза на българските писатели за литература, критика и публицистика”, бр. 3, с. 324—328.

Токарчук O., 2008a: Павек и други времена. Г. Кръстев, прев. София, Издателство Алтера.

Токарчук O., 2008б: Последни истории. С. Борисова, прев. София, Издателство Весела Люцканова.

Токарчук O., 2009: Бегуни. С. Борисова, прев. София, Издателство Весела Люцканова.

Токарчук О., 2011: Анна Ин в гробниците на света [Откъс от едноименния роман]. И. Ангелова, прев. „Литературен вестник”, бр. 16, с. 10—11.

Токарчук О., 2013a: Карай плуга си през костите на мъртвите (откъс). С. Борисова, прев. „Литературен вестник”, бр. 38, с. 14.

Токарчук О., 2013б: За мен е добре да съм от периферията. Интервю със Силвия Чолева. „Литературен вестник”, бр. 33, с. 4—6.

Токарчук О., 2015: Как написах „Книгите на Якоб”. К. Крумов, прев. „Литературен вестник”, бр. 30, с. 12—13.

Токарчук О., 2019: Граница. С. Борисова, прев. „Литературен вестник”, бр. 35, с. 13—14.

Униловски K., 2005: „Прозата на средата” през 90—те години, или стереотипът на съвременната литература. Е. Солнцева-Накова, прев. „Критика”, кн. 3—4, с. 7—31.

Йорданова K., 2006: Тайните коридори на Токарчук. „Култура”, бр. 14.

Хамзе Д., 2000: Олга Токарчук — философ, психолог, но най—вече оригинален писателски талант. „Литературен вестник”, бр. 11, c. 14.

Хамзе Д., 2014: Магическият триптих Време — Пространство — Любов в полифоничното творчество на Олга Токарчук. W: J. Pacuła, red.: Pętla czasu: język i kultura. Bielsko-Biała, Wydawnictwa ATH, s. 101—117.

Цветанов Ц., 2009: Литературата като музика от много времена: За [романа] „Правек” и [новелите] „Последни истории” от [пол. писателка] Олга Токарчук. „Гласове”, бр. 13, с. 15.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


Gołek-SepetliewaD. (2020). Recepcja twórczości Olgi Tokarczuk w Bułgarii. Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(2), 47-58. https://doi.org/10.31261/PLS.2020.10.02.02

Dorota Gołek-Sepetliewa 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8461-2025
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właścicielami praw autorskich do nadesłanego tekstu są Autor i Wydawnictwo. Czytelnik otrzymuje prawo do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

  1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY 4.0.

  1. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

  1. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

  1. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).