O obecności literatury polskiej w Czechach i czeskiej w Polsce. Komentarz do bibliografii przekładów w roku 2018


Abstrakt

In this commentary, we will limit ourselves to presenting the reception of Czech literature in Poland and Polish literature in the Czech Republic in the year 2018. Czech and Polish literature reaches its readers across their respective borders in several ways: via translations of books by well-known and esteemed writers; through representatives of the younger generation; and as translations of prose and poetry published in magazines. The reception of Polish and Czech literature has been very positive; specifically, there is a growing interest among Polish readers in Czech literary offerings.


Słowa kluczowe

Czech literature; Polish literature; bibliography; translations; reception

Baron R., 2013: Ambasadorowie wzajemnego zrozumienia. Niedocenieni twórcy pomostów między polską i czeską kulturą (XIX—XXI w.). Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Bourdieu P., 2001: Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego. A. Zawadzki, tłum. Kraków, Wydawnictwo Universitas.

Denemarková R., 2019: Kobold. A. Wróbel, O. Czernikow, tłum. Wrocław, Książkowe Klimaty.

Even-Zohar I., 2009: Miejsce literatury tłumaczonej w polisystemie literackim. M. Heydel, tłum. W: P. Bukowski, M. Heydel, red.: Współczesne teorie przekładu. Antologia. Kraków, Znak, s. 197—203.

Hloušková J., 1998: Rola literatury polskiej w środowisku czeskim i przemiany w jej odbiorze po drugiej wojnie światowej. W: J. Wyrozumski, red.: Czechy i Polska na szlakach ich kulturalnego rozwoju. Kraków, Wydawnictwo Antykwa.

Jankowicz G. et al., 2014: Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Raport z badań. Kraków, Korporacja Ha!art.

Kania K., 2015: Polska powieść polityczna u progu XXI wieku. O prozie Bronisława Wildsteina. „Tematy i Konteksty”, nr 5 (10), s. 67—84.

Kozioł P., [online]: Andrzej Pilipiuk. Dostępne w Internecie: https://culture.pl/pl/tworca/andrzej-pilipiuk [dostęp: 8.09.2019].

Lam A., 2007: W czeskim zwierciadle. „Pobocza”, nr 2 (28). Dostępne w Internecie: http://www.kwartalnik-pobocza.pl/pob28/al_o_ms.html [dostęp: 8.09.2019].

Majdzik K., 2018: Wstęp. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 9, cz. 1: Dlaczego tłumaczymy? Praktyka, teoria i metateoria przekładu, s. 7—14.

Mroczek I., 2010: Czeskie przekłady prozy polskiej ostatnich lat. W: R. Cudak, red.: Literatura polska w świecie. T. 3: Obecności. Katowice, Wydawnictwo Gnome, s. 180—188.

Mroczek I., 2016: Komentarz do bibliografii przekładów literatury czeskiej w Polsce i literatury polskiej w Czechach w 2015 roku. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 7, cz. 2, s. 83—90.

Wildstein B., 2011: Czas niedokonany. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Zakopalová I., 2011: Czesława Miłosza ślady (nie)przypadkowe. O recepcji czeskiej. „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1 (7), s. 315—326.

Żygadło-Czopnik D., 2018: Polskie wybory czeskiej prozy kobiecej w przekładach po 1989 roku. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 9, cz. 1: Dlaczego tłumaczymy? Praktyka, teoria i metateoria przekładu, s. 227—247.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


Żygadło-CzopnikD. (2020). O obecności literatury polskiej w Czechach i czeskiej w Polsce. Komentarz do bibliografii przekładów w roku 2018. Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(2), 95-112. https://doi.org/10.31261/PLS.2020.10.02.04

Dorota Żygadło-Czopnik 
Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3255-5217
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).