Projekt tłumaczeniowy „Albatros”

Žarka Svirčev
https://orcid.org/0000-0002-0244-644X

Abstrakt

The paper presents the translation concept of the Library Albatross (1921), the most significant project of today’s canonical Serbian modernists and avant-garde writers. This concept is paradigmatic within the modernist creative tendencies and programs between the two world wars. Although Library published only the translation of Poe’s Tales of Mystery and Imagination, the list of announced translations, the paratexts that accompany the Library’s promotional material, and the translation published, allow us to discuss specific translation strategies of Albatross. Albatross translation practice is a template for more comprehensive thinking about poetic innovations of Serbian literature after First World War. Moreover, the Albatross translation platform allows us to consider the concepts of modern/modernism, periphery/center, and world literature in Serbian culture during the twenties.


Anonim, 18.12.1921: Biblioteka Albatros. “Vreme”, p. 2.

Bassnett S., 2002: Translation Studies. London—New York, Routledge.

Crnjanski M., 1983: Novemar Gistava Flobera. In: Eseji. Beograd, Nolit, pp. 233—241.

Dedinac M., 1994: „Dnevnik o Čarnojeviću“ od Miloša Crnjanskog. In: G. Tešić, ed.: Avangardni pisci kao kritičari. Novi Sad, Beograd, Matica srpska, Institut za književnost i umetnost, pp. 217—221.

Damrosch D., 2003: What is World Literature? Princeton [etc.], Princeton University Press.

Even-Zohar I., 1997: Polysystem Studies. “Poetics Today”, 1.

Juvan M., 2011: World Literature(s) and Peripheries. “Acta Litteraria Comparativa”, 5, pp. 272—285.

Kašanin M., 1929: Tri književna naraštaja. “Letopis Matice srpske”, 2, pp. 161—166.

Кovjanić G., 1973: Vinaverove nevolje zbog prevoda Mickjevičevih ‘Кnjiga naroda poljskog’. “Zbornik Matice srpske za slavistiku”, 4, pp. 136—141.

Manojlović Т., 1921: O poeziji i njenoj krizi i obnovi u 19. veku. “Kritika”, 11 / 12, pp. 387—390.

Manojlović Т., 1987: Sećanje na književni Beograd pre četiri decenije. In: Osnove i razvoj moderne poezije. Beograd, “Filip Višnjić”, pp. 300—306.

Manojlović Т., 1987: Svetska kultura, svetska književnost. In: Osnove i razvoj moderne poezijе. Beograd, “Filip Višnjić”, pp. 7—22.

Manojlović Т., 1997: Tradicija i doktrina. In: Novi književni sajam. Zrenjanin, Gradska narodna biblioteka, pp. 16—22.

Marino A., 1997: Moderno, modernizam, modernost. M. Dan, Z. Tomić, trans. Beograd, Narodna knjiga-Alfa.

Matović V., 2007: Udeo časopisa srpske moderne u stvaranju nacionalnih kulturnih obrazaca. In: Srpska moderna. Kulturini obrasci i književne ideje. Beograd, Institut za književnost i umetnost, pp. 21—39.

Milutinović Z., 2001: Introduction. In: Getting over Europe: the construction of Europe in Serbian culture. Amsterdam—New York, Rodopi, pp. 7—36.

Petrović R., 1964: Poezija. Beograd, Grupa izdavača.

Prohaska D., 1928: Srbocharvátská literatura. Praha [s.n.].

Svirčev Ž., 2017: Vinaverova književna republika. Beograd, Službeni glasnik.

Tešić G., 2005: Albatrosova najava bure 1921. In: Otkrovenje srpske avangarde. Beograd, Čigoja štampa, pp. 139—147.

Tokin B., 1994: U.S.A. Poe, Whitman, Chaplin. In: G. Tešić, ed.: Avangardni pisci kao kritičari. Novi Sad, Beograd, Matica srpska, Institut za književnost i umetnost, pp. 77—80.

Vinaver S., 2012: Biblioteka Albatros. Urednici Stanislav Vinaver i Todor Manojlović. In: G. Tešić, ed.: Čardak ni na nebu ni na zemlji. Beograd, Službeni glasnik, pp. 32—37.

Vinaver S., 2012: Edgar Po. In: G. Tešić, ed.: Duša, zver, svet. Beograd, Službeni glasnik, pp. 281—284.

Vinaver S., 2012: Glasnik. In: G. Tešić, ed.: Odbrana pesništvа. Beograd, Službeni glasnik, pp. 422—424.

Vinaver S., 2012: Jedan književni praznik. In: G. Tešić, ed.: Videlo sveta. Beograd, Službeni glasnik, pp. 345—347.

Vinaver S., 2012: Manifest ekspresionističke škole. In: G. Tešić, ed.: Čardak ni na nebu ni na zemlji. Beograd, Službeni glasnik, pp. 9—27.

Vinaver S., 2012: Pesnički modernizam. In: G. Tešić, ed.: Odbrana pesništva. Beograd, Službeni glasnik, pp. 13—19.

Vinaver S., 2012: Trijumf Lava Tolstoja. In: G. Tešić, ed.: Beogradsko ogledalo. Beograd, Službeni glasnik, pp. 208—210.


Opublikowane : 2021-09-23


Svirčev Žarka. (2021). Projekt tłumaczeniowy „Albatros”. Przekłady Literatur Słowiańskich, 11(1), 1-19. https://doi.org/10.31261/PLS.2021.11.01.06

Žarka Svirčev 
Institute for Literature and Arts  Serbia
https://orcid.org/0000-0002-0244-644X
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).